Burlövs kommun
www.burlov.se

Kundvalsmodell LOV - Städ och Tvätt - för utförare

Blodtrycksmätning

Burlövs kommun har infört en kundvalsmodell, enligt lag om valfrihetssystem (2008:962), LOV.

Ett valfrihetssystem i Burlöv avser serviceinsatser städ och tvätt samt ledsagarservice och avlösarservice i hemmet enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL och ledsagarservice och avlösarservice i hemmet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS.


Ett valfrihetssystem innebär att den enskilde har rätt att, bland de utförare som kommunen godkänt som utförare, välja vem som ska utföra de insatser som kommunen beviljat.

Kommunen/beställaren utser och sluter avtal med utförare som uppfyller de krav som socialnämnden ställer. Den enskilde informeras om sin möjlighet att välja utförare och får en förteckning över de utförare som kommunen godkänt. Den enskilde har rätt att när som helst byta utförare, ett byte verkställs inom 14 dagar. Den enskildes avgift är densamma oavsett utförare och betalas i sedvanlig ordning till kommunen.

Kontakta oss

Kontaktperson LOV

Gunilla Ahlstrand

040-625 61 25

gunilla.ahlstrand@burlov.se

Senast uppdaterad:

Näringsliv & arbete