Burlövs kommun
www.burlov.se

Försäljning av tobak och folköl

Den som vill sälja tobak och/eller folköl ska, enligt alkohollagen respektive tobakslagen, anmäla detta till kommunen.

Socialförvaltningen ansvarar i Burlövs kommun

I Burlövs kommun ska anmälan göras till socialförvaltningen. Det är också denna förvaltning som är ansvarig för tillsyn av de butiker som säljer tobak och/eller folköl. Särskilt tonvikt läggs vid att ungdomar under 18 år inte har möjlighet att inhandla tobak eller folköl. Vår erfarenhet säger oss att vi kan förebygga många ungdomsproblem genom att minimera sådan försäljning.

Anmälan

För att anmäla försäljning av folköl och/eller tobak ska butiksägaren fylla i och skicka in en anmälningsblankett och egenkontrollprogram till socialförvaltningen. Anmälan ska sändas in senast den dag som försäljningen påbörjas. Det är ett lagbrott att inte anmäla försäljningen. Vid ägarbyte av butiken ska också detta anmälas till socialförvaltningen, eftersom rätten att sälja produkterna inte automatiskt följer med den nya ägaren. 

Krav

För att få lov att sälja folköl och/eller tobak måste man ha:

 1. Registrerat företag, en förening eller stiftelse. Företaget kan vara enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag och ska vara registrerat hos skattemyndigheten. Föreningar och stiftelser måste vara registrerade och ha ett organisationsnummer.
 2. Egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att ta fram och skriva ner de rutiner som gäller vid försäljning vid det specifika försäljningsstället. Egenkontrollprogrammet skall finnas i lokalen. Blanketter för programmet finns att hämta på länken till höger.
 3. Dekal i butiken om åldersgräns för köp. Det ska finnas en dekal som anger vilken åldersgräns som gäller vid försäljning av tobak och det bör även finnas vid försäljning av folköl. Dekalen ska finnas vid disken där försäljningen sker. En bra skyltning om åldersgränsen i butiken sänder en tydlig signal till ungdomar under 18 år att butiken kommer att kontrollera åldern vid köp.
 4. Marknadsföring och reklam som följer lagstiftningen. Enligt denna får reklamen inte vara påträngande, uppmanande eller uppsökande. När det gäller tobak får det inte finnas någon reklam på utsidan av försäljningsstället. Det är också förbjudet att skriva "billiga cigaretter" eller liknande då detta bryter mot lagen genom att uppmuntra till köp. Eftersom det kan vara svårt att veta var gränsen går för tillåten reklam kan man kontakta socialförvaltningen för en diskussion.
 5. Matutbud vid försäljning av folköl. För att få sälja folköl i butik krävs ett någorlunda brett sortiment av matvaror. Det ska då finnas ett antal produkter från olika grupper av livsmedel som t ex mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, grönsaker, frukt, konserver och djupfrysta matvaror.

Försäljningsregler

De regler som redovisas nedan är hämtade och sammanfattade ur Tobakslagen och Alkohollagen. Texten är omformulerad för att underlätta förståelsen utan att innehållet ska påverkas. För att få de exakta lagstadgade formuleringarna ska man vända sig till lagtexten.

 

Försäljningsregler för tobaksvaror

 

 • Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
 • Den som säljer tobaksvaror är skyldig att förvissa sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras. Folkhälsomyndighetens råd är att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. Om kunden inte kan visa upp giltig legitimation ska försäljning nekas.
 • En tobaksvara får inte säljas eller lämnas ut om man misstänker att den kommer att lämnas över till en person under 18 år.
 • Det ska finnas en tydlig och klart synlig skylt/dekal med information om åldersgränsen i anslutning till kassan.
 • Alla tobaksvaror ska ha varningstexter och cigarettpaket ska dessutom ha innehållsdeklaration. Det är förenat med straffansvar att sälja oriktigt märkta tobaksvaror, t ex cigarettpaket med utländsk text.
 • Det är inte tillåtet att sälja lösa cigaretter eller i förpackningar om färre än 19 stycken.
 • Marknadsföring av tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Marknadsföring av tobaksvaror i form av reklamskyltar är förbjudet på butiken utsida och i skyltfönster.
 • Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt i försäljningslokalen så att det kan visas upp vid tillsynsbesök.

 

Försäljningsregler för folköl

 

 • Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
 • Den som säljer folköl är skyldig att förvissa sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras. Folkhälsomyndighetens råd är att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. Om kunden inte kan visa upp giltig legitimation ska försäljning nekas.
 • Folköl får inte säljas till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
 • Folköl får inte säljas om man misstänker att den kommer att lämnas över till en person under 18 år.
 • Alkoholdrycker som inte får säljas i en butikslokal får heller inte förvaras i sådan lokal eller tillhörande utrymmen.
 • Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt i försäljningslokalen så att det kan visas upp vid tillsynsbesök.

Tillsyn och avgifter

Alla försäljningsställen av folköl och tobak får minst ett tillsynsbesök per år från socialförvaltningens alkoholhandläggare. Syftet med besöket är att informera om de regler som gäller vid försäljning, kontroller att reglerna följs samt stödja butiksägare att klara de krav som ställs i lagen. Ägare eller butiksansvarig är ansvariga för att personalen blir utbildade i försäljningsreglerna och de rutiner som tagits fram.

Tillsynsavgifter hittar du nedan under "Läs mer".

Utredningar och sanktioner

Brister som upptäcks vid tillsynsbesök kan ofta åtgärdas på plats. Vid andra typer av brister eller när brister inte åtgärdas på en gång startas utredning. Ett brev skrivs till ägaren där man förklarar på vilket sätt man brutit mot lagen och att ägaren ska sända in ett svar på varför butiken har brustit.

 

Ägaren ska också redogöra för vilka åtgärder som kommer att vidtas för att bristen inte ska uppstå igen. Butiker som brister vid försäljningen får uppföljande besök och kontroller. Socialförvaltningen eftersträvar i första hand att stödja ägaren till att klara de regler som gäller och att arbeta för att kunna lösa eventuellt brister som uppstår.

 

Sanktioner som ges för upprepade eller allvarliga brott mot tobakslagen är föreläggande med eller utan vite. Föreläggandet innebär att ägaren aktivt ska vidta en åtgärd. Vitet kopplas till föreläggandet när det anses nödvändigt för att ägaren ska följa det. Bryter ägaren mot föreläggande med vite är det Förvaltningsrätten som avgör om vitet ska dömas ut.

 

Upprepade eller allvarliga brister vid försäljning av folköl eller tobak kan leda till att ägaren får varning eller försäljningsförbud i 6 eller 12 månader.

Polis och åklagare kan också driva ärende mot dem som inte följer tobakslagen och alkohollagen. Sanktionen kan då bli dagsböter eller fängelse.

E-tjänster och Blanketter

Kontakta oss

Kontakta handläggare

För serverings- och alkoholtillstånd

Margareta Ivarsson
040-625 63 54
margareta.ivarsson@burlov.se

För tillstånd rörande försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel

Tale Wide-Swensson
040-625 63 44
tale.wide-swensson@burlov.se

Senast uppdaterad:
2017-10-31