Burlövs kommun

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Kommunfullmäktige har beslutat om vilka avgifter som ska gälla i Burlövs kommun. Nuvarande avgifter är antagna av kommunfullmäktige 2012-09-27, §105.

Ansökningsavgifter

När du startar eller förändrar din verksamhet gäller avgifter för ansökan. Det kan vara för stadigvarande serveringstillstånd eller för tillfälliga tillstånd. 

Tillsynsavgifter för serveringstillstånd

Avgiften är satt i relation till årsomsättningen av alkoholdrycker. Av alkoholpolitiska skäl anses det motiverat att utöva en intensivare tillsyn över de serveringsställen som serverar mycket alkohol i förhållande till de som har en relativt blygsam omsättning.

 

Avgifterna framgår av fastställt dokument nedan. 

Kontakta oss

Kontakta handläggare

För serverings- och alkoholtillstånd

Margareta Ivarsson
040-625 63 54
margareta.ivarsson@burlov.se

För tillstånd rörande försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel

Tale Wide-Swensson
040-625 63 44
tale.wide-swensson@burlov.se

Senast uppdaterad:
2017-12-06