Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Antagande av Detaljplan för del av Sunnanå 12:1

Flygvy över Stora Bernstorp.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2023 § 65 att anta Detaljplan för del av Sunnanå 12:1.

En ny detaljplan har antagits för del av Sunnanå 12:1, del av Sunnanå 3:4 samt en liten del av Sunnanå 12:41 i Stora Bernstorp i den södra delen av Burlövs kommun. Planområdet avgränsas av Vassvägen i väster, Starrvägen i norr och motorvägen E6/E20/E22 i öster.

 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att planlägga mark för icke störande verksamhet, handel och kontor. Syftet är också att bevara naturmark som är en del i den övergripande grönstrukturen i området samt att skydda befintliga alléer som omfattas av biotopskydd. Utökning av gatumark längs med Vassvägen syftar till att skapa ett dike för att ta hand om skyfallsvatten.

 

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2023 § 65 att anta Detaljplan för del av Sunnanå 12:1. Om inga överklaganden inkommer under överklagandetiden så får Detaljplan för del av Sunnanå 12:1 laga kraft.

 

Detaljplanen har tidigare varit på granskning. Inkomna yttranden och svar på dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

 

Läs mer om planen och ta del av antagandehandlingarna på webbplatsen.

Senast uppdaterad: