Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Antagande av Detaljplan för del av Tågarp 17:1, Västervångskolan

Modell av skolan med grönt tak.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2023 § 73 att anta Detaljplan för del av Tågarp 17:1, Västervångskolan.

Planområdet ligger i anslutning till Lundavägen mellan Arlöv och Åkarp. Planförslaget möjliggör en ny skola för 600 elever (åk F-6) med integrerad idrottshall, ett mobilitetshus samt en lokalgata med torgbildning framför skolans entréer.

 

Utformningen och skolans arkitektur ska bidra till en spännande miljö både från gatan och från skolgården. Skolgården ska utformas med fokus på rörelseglädje och med mycket vegetation. Mobilitets-/parkeringshuset placeras parallellt med Lundavägen.

 

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2023 § 73 att anta Detaljplan för del av Tågarp 17:1, Västervångskolan. Om inga överklaganden inkommer under överklagandetiden så får detaljplanen laga kraft.

 

Förslaget har tidigare varit utställt för granskning, inkomna yttranden och svar på dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

 

Läs mer och ta del av antagandehandlingarna på webbplatsen.

Senast uppdaterad: