Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Antagande av Detaljplan för Sunnanå 12:56 m.fl., Videörtsvägen

Illustrationsplan med byggnad, parkering och grönska.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2023 § 64 att anta Detaljplan för Sunnanå 12:56 m.fl., Videörtsvägen.

Planområdet ligger i Stora Bernstorp och är en del av handelsområdet i den södra delen av Burlövs kommun.

 

Detaljplanens syfte är att inom planområdet pröva lämpligheten för handel med livsmedel och drivmedel. Syftet är också att bebyggelsen ska fungera väl i sitt sam­manhang längs E6/E20 och att storskaliga byggnads­delar ska ges ett lugnt och harmoniskt uttryck.

 

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2023 § 64 att anta Detaljplan för Sunnanå 12:56 m.fl., Videörtsvägen. Om inga överklaganden inkommer under överklagandetiden så får detaljplanen laga kraft.

 

Förslaget har tidigare varit utställt för granskning, inkomna yttranden och svar på dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

 

Läs mer och ta del av antagandehandlingarna på webbplatsen.

Senast uppdaterad: