Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Antagande av ny detaljplan för skyltpelare

Vy från motorvägen mot handelsområdet i Stora Bernstorp.

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2022 § 121 att anta Ändring av detaljplan för del av Sunnanå 12:39 och 12:40, Tillägg av planbestämmelser för skyltpelare. Planområdet ligger i södra delen av Burlövs kommun i handelsområdet Stora Bernstorp.

Syfte

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett reglerat och ordnat uppförande av skyltanordningar i Stora Bernstorp.

 

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2022 § 121 att anta Ändring av detaljplan för del av Sunnanå 12:39 och 12:40, Tillägg av planbestämmelser för skyltpelare.

 

Kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag då justerat protokoll över beslut att anta detaljplanen har anslagits på kommunens anslagstavla.

 

Läs mer

Läs mer om planen och ta del av antagandehandlingarna på kommunens webbplats. Antagandehandlingarna finns även tillgängliga i Medborgarhuset i Arlöv.

Senast uppdaterad: