Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Belysning och energibesparingar vintern 2022-2023

Medborgarhuset i vinterskrud

Äldre vinterbild på Medborgarhuset, som i år inte får någon julbelysning i träden.

Burlövs kommun har sett över hur energi kan sparas i verksamheterna. Energi används till uppvärmning, drift och belysning. Besparingar görs såväl av för att spara kostnader som för att minska belastningen på Sveriges elnät. Hela samhället ombeds att se över energiförbrukningen. Privatpersoner, näringsliv och offentlig verksamhet gör gemensam sak för att spara pengar och energi.

Trygghet och säkerhet prioriteras för gatubelysning

Allmän belysning, den vanliga gatubelysningen, förändras inte nämnvärt. Endast gator i ytterkanterna av Arlöv och Åkarp släcks ned. Hänsyn har tagits till att undanta vägar där personer rör sig till fots eller på cykel. I centrala Arlöv släcks belysningen enbart på ena sidan under järnvägsbron på Kronetorpsvägen där ingen gång- och cykelbana finns.


Allmän belysning kommer tändas 10 minuter senare i hela kommunen. I övrigt planeras inga förändringar.

Jul- och effektbelysning

Belysningen kommer att minskas, men ett par ställen har prioriterats med julbelysning där många passerar. På andra ställen kommer utsmyckning göras utan belysning.


Julgranar och belysning kommer att finnas på följande platser:

Arlöv

  • Kal P Dal-rondellen
  • Kyrkogatan - Vid busshållsplatsen Lundavägen
  • Sockerbitstorget

Åkarp

  • Lundavägen, infart från Arlöv
  • Centrala Åkarp, Alnarpsvägen - Dalslundsvägen
Karta som visar sträckor som släcks ned samt fem punkter där julbelysning kommer att finnas.

Röda streck visar var gatubelysningen släcks i vinter. Gröna prickar visar var kommunen kommer att ha julutsmyckning med belysning.

Effektbelysning - hela kommunen

Effektbelysning används för att belysa konstverk, fasader och träd för att skapa trivsel och attraktivitet. Till effektbelysning räknas även belysning av exempelvis fotbollsplaner och lekplatser. Här gör tekniska avdelningen en översyn av denna typ av belysning med fokus på trivsel, trygghet och säkerhet.


Merparten av kommunens ljus till utsmyckning är redan utbytta till LED, vilket i sig är en energibesparande teknik.

Elförbrukning i verksamheterna

Personal ombeds att spara på el genom att släcka belysning när lokaler inte används och utnyttja elektrisk utrustning drift så energieffektivt som det går. Som ett exempel kan nämnas att fylla tvätt- och diskmaskiner innan de körs.

Uppvärmning och ventilation av kommunens lokaler

Kommunens lokaler värms med naturgas, fjärrvärme och el. I samtliga verksamheter görs en översyn. Övergripande kan sägas att lokaler kommer att ha en innetemperatur på 21 grader som tidigare. På lång sikt ser kommunen över om möjlighet finns att sänka en-två grader, detta kommer att ske i samråd med verksamheterna och utifrån behov.


Översyn kommer att göras om det ytterligare går att sänka temperaturen när lokaler inte används, t ex under lov eller uppehåll i verksamheten. Som exempel nämns i skollokaler och moduler som kommunen disponerar.

Besparingar på kort respektive lång sikt (1-5 år)

Tekniska avdelningen har tagit fram en åtgärdsplan för hur vi kortsiktigt och långsiktigt kan spara energi och hålla kostnader nere.


En översyn görs av kommunens ventilationssystem, om möjlighet finns att optimera eller investera i nyare och modernare teknik. Detta är dock mycket kostsamma investeringar och får läggas in i långsiktiga reinvesteringsplaner.


Slutligen arbetar kommunen också med solenergi vid nybyggnation och ombyggnationer. På Burlövsbadet finns en modern solcellsanläggning. Solenergi kommer också att installeras på Grönebo förskola som färdigställs under vintern. Även för Rusthållaregårdens förskola planeras solceller.


Hela åtgärdsplanen som kommunstyrelsen har fattat beslut om hittar du nedan.

Senast uppdaterad: