Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlövs kommun har anmält en lex Sarah till Inspektionen för Vård och Omsorg

en hand med penna precis ovanför ett papper som ska signeras.

Kommunen har upptäckt att sekretessen kring ett ärende har brustit vid ett tillfälle. Av den anledningen har kommunen idag gjort en lex Sarah-anmälan. Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med arbetet är att verksamheten ska utvecklas och kvalitetssäkras. Kommunen har även anmält händelsen som en personuppgiftsincident.

Händelse

Sekretessbelagd information har delats mellan två individer från olika nämnder. Misstaget bygger på bristande kunskap om sekretess och förvaltningen ser det därför som nödvändigt att utreda händelsen enligt lex Sarah.

Åtgärd

Vi ser nu över våra rutiner och startar en intern utredning för att säkerställa att detta inte ska kunna inträffa igen. Vi utbildar kontinuerligt både politiker och medarbetare kring sekretess och rådande lagstiftning. Till hösten blir utbildningarna ännu mer tillgängliga när vi spelar in och publicerar dem på webben så att man även ska kunna se dem i efterhand.

Lex Sarah

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

Senast uppdaterad: