Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Detaljplan för Åkarp 18:48 m.fl., Lemuren är ute på samråd

Bebyggelse Lemuren

Burlövs kommuns kommunstyrelses planutskott beslutade den 31 maj 2022 § 20 att gå ut på samråd med Detaljplan för Åkarp 18:48 m.fl., Lemuren. Planområdet är beläget mellan Lervägen, Murvägen och Bruksvägen i västra delen av Åkarp, direkt norr om Södra stambanan.

Samrådstiden är från den 9 juni 2022 till och med den 10 juli 2022. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostadsbebyggelse, möjliggöra område för parkmark, samt knyta samman befintliga och nya gator i ett grönt gaturum med förbättrad gång- och cykeltrafik. Utöver detta syftar detaljplanen till att säkerställa bevarande av de två kulturhistoriskt värdefulla bostadshusen inom området.


Detaljplan för Åkarp 18:48 m.fl., Lemuren Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: