Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Detaljplan för del av Sunnanå 12:1 har fått laga kraft

Flygvy över Stora Bernstorp.

En ny detaljplan har fått laga kraft för del av Sunnanå 12:1, del av Sunnanå 3:4 samt en liten del av Sunnanå 12:41 i Stora Bernstorp i den södra delen av Burlövs kommun.

Planområdet avgränsas av Vassvägen i väster, Starrvägen i norr och motorvägen E6/E20/E22 i öster.

 

Detaljplanen ger möjlighet att uppföra icke störande verksamhet, handel och kontor. Syftet med detaljplanen är också att bevara naturmark som är en del i den övergripande grönstrukturen i området samt att skydda befintliga alléer som omfattas av biotopskydd. Utökning av gatumark längs med Vassvägen syftar till att skapa ett dike för att ta hand om skyfallsvatten.

 

Laga kraft

Kommunfullmäktige antog den 25 september 2023 § 65 Detaljplan för del av Sunnanå
12:1 (DP 287).


Länsstyrelsen Skåne beslutade den 16 oktober 2023 enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) att prövning av kommunfullmäktiges beslut inte ska ske.


Då kommunens antagandebeslut inte har överklagats enligt 13 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900) har beslutet fått laga kraft den 21 oktober 2023.

 

Planhandlingarna finns att ta del av här. Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: