Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-10-21

Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl. är antagen

Flygbild över Arlöv

Planområdet omfattar del av fastigheten Tågarp 15:11 och ligger mellan Burlöv Center och Södra stambanan i Arlöv. Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2019 att anta Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2019 (§ 78) att anta Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.

 

Antagandehandlingarna finns tillgängliga under "Vill du läsa mer?" samt i Medborgarhuset i Arlöv.

 

Senaste dag för överklagande är den 12 november 2019. Om inga överklaganden inkommer vinner Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl., laga kraft.

 

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka detaljplanens användningsområde från handel med skrymmande varor och därtill hörande komplementvaror, ej livsmedel, till handel med livsmedel. Den nya användningen omfattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel och möjliggör etableringen av en livsmedelsbutik inom fastigheten. Planen syftar även till att utöka gatumarken för Hantverkaregatan för att möjliggöra en ombyggnad av gatan med gång- och cykelbanor på gatans båda sidor.

Senast uppdaterad:
2019-10-21