Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl. har vunnit laga kraft

Flygbild över planområdet.

En ny detaljplan har vunnit laga kraft för del av fastigheten Tågarp 15:11 vid Hantverkaregatan i Arlöv.

Detaljplanens syfte är att utöka detaljplanens användningsområde från handel med skrymmande varor och därtill hörande komplementvaror, ej livsmedel, till handel med livsmedel. Den nya användningen omfattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel och möjliggör etableringen av en livsmedelsbutik inom fastigheten. Planen syftar även till att utöka gatumarken för Hantverkaregatan för att möjliggöra en ombyggnad av gatan med gång- och cykelbanor på gatans båda sidor


Detaljplan för Tågarp 15:11 m.fl. (DP 276)PDF innefattar:

  • Utökad användning av kvartersmark till handel som då inkluderar livsmedel för del av planområdet.
  • Säkerställa skyddsåtgärder mot järnvägen.
  • Utöka Hantverkaregatan med gång- och cykelväg utmed båda sidor om gatan.


Detaljplanen vann laga kraft den 17 september 2020.

Senast uppdaterad: