Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-12-05

Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation, har vunnit laga kraft

Illustration av nya Hannatorget i anslutning till  Burlöv Centers befintliga entré vid Burlöv station. Bild: Brunnberg & Forshed

Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation, har vunnit laga kraft. En ny mer inbjudande och sammanhängande miljö kan börja skapas mellan Burlöv Center och Burlövs station när utbyggnaden av Södra stambanan färdigställs.

Kommunfullmäktige antog den 29 april 2019 §27 detaljplan nr 262 för Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv CentralstationPDF, Arlöv, Burlövs kommun.


Länsstyrelsen beslutade den 28 maj 2019 enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) att prövning av kommunfullmäktiges beslut inte ska ske.


Detaljplanen överklagades men efter att fastigheten Burlöv Tågarp 15:13 undantagits från detaljplanen, enligt mark- och miljödomstolens dom 28 oktober 2019 mål nr P 3234-19, återtogs överklagandet. I övrigt fastställde mark- och miljödomstolen detaljplanen.


Då mark- och miljödomstolens dom inte har överklagats har beslutet vunnit laga kraft den 19 november 2019.

Senast uppdaterad:
2019-12-05