Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Lagervägen har vunnit laga kraft

Flygfoto över planområdet vid Lagervägen.

En ny detaljplan har vunnit laga kraft vid Lagervägen i Arlövs företagsby.

Detaljplanen innebär att en del av befintlig gata (Lagervägen) regleras till angöringsgata inom kvartersmark för industriändamål. Planen medger ingen byggrätt men däremot finns möjlighet att anordna en markparkering. Del av fastigheten Tågarp 16:17 regleras till allmän platsmark, gata, vilket innebär att befintlig gata kan breddas och därmed möjliggöra en vändplats. Detaljplanen finns att ta del av på kommunens webbplats. PDF

Senast uppdaterad: