Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Detaljplan för Sunnanå 12:56 m.fl., Videörtsvägen har fått laga kraft

Illustrationsplan med byggnad, parkering och grönska.

En ny detaljplan för i huvudsak handel och drivmedel har fått laga kraft vid Videörtsvägen i Stora Bernstorp.

Planområdet ligger i Stora Bernstorp och är en del av handelsområdet i den södra delen av Burlövs kommun.

 

Detaljplanen möjliggör en total byggrätt om drygt 17 500 kvadratmeter för handel. Drivmedelförsäljning begränsas till 2 500 kvadratmeter av planområdet. Norra delen av Videörtsvägen har planlagts som park och korsning Videörtsvägen-Starrvägen höjdsätts för att möjliggöra omhändertagande av dagvatten och skyfall kopplat till etableringen. Skyfallsvattnet kommer att tas om hand utanför detaljplanen i anslutning till Sege å.

 

Laga kraft

Kommunfullmäktige antog den 25 september 2023 § 64 Detaljplan för Sunnanå 12:56 m.fl., Videörtsvägen.


Länsstyrelsen Skåne beslutade den 19 oktober 2023 enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) att prövning av kommunfullmäktiges beslut inte ska ske.

 

Då kommunens antagandebeslut inte har överklagats enligt 13 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900) har beslutet fått laga kraft den 21 oktober 2023.

 

Planhandlingarna finns att ta del av här. Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: