Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Detaljplan för Sunnanå 5:16 m.fl., Sunnanå-Korshög är antagen

Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2020 § 79 att anta Detaljplan för Sunnanå 5:16 m.fl., Sunnanå-Korshög i södra Burlövs kommun.

Detaljplanen omfattar område för lager och logistikverksamheter med möjlighet till höglager sydväst om trafikplats Sunnanå. Ny bebyggelse i nära anslutning till trafikplats Sunnanå vid infarten till staden är särskilt viktig ur gestaltningssynpunkt. Detaljplanen verkar för att den nya bebyggelsen ska fungera väl i sitt sammanhang längs E6/E20 och att storskaliga byggnadsdelar ska ges ett lugnt och harmoniskt uttryck. Störningar mot omgivningen ska minimeras och områdets naturvärden ska tas tillvara alternativt ersättas. Också gatustrukturen ska ses över för att fungera när området byggs ut.


Antagandehandlingarna finns tillgängliga på webbplatsenöppnas i nytt fönster. Sista dag för överklagande är den 20 oktober 2020, om inga överklaganden har inkommit då vinner Detaljplan för Sunnanå 5:16 m.fl., Sunnanå-Korshög laga kraft.

Senast uppdaterad: