Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Detaljplan för Sunnanå 6:42 m.fl. är antagen

Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2020 § 80 att anta Detaljplan för Sunnanå 6:42 m.fl., i södra Arlöv.

Planområdet är beläget utmed Terminalgatan i verksamhetsområdet söder om väg 11. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka fastigheten Sunnanå 6:42 med yta för parkering i norr för att tillgodose ett ökat parkeringsbehov. En utökad parkeringsyta innebär att fordon knutna till verksamheten kan parkera på kvartersmark istället för på allmän gata eller andra fastigheter.


Detaljplanen ska säkra att parkeringsytan fortsatt är infiltrationsbar då naturmarken omvandlas till parkering. Detaljplanen fastställer även fortsatt användning av planområdet för verksamhet med begränsad omgivningspåverkan och kontor.


Sista dag för överklagande är den 20 oktober 2020, om inga överklaganden har inkommit då vinner Detaljplan för Sunnanå 6:42 m.fl. laga kraft.

Senast uppdaterad: