Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Elevkoordinatorn underlättar en lärande miljö

ung man i skolans rasthall

Liam Erdal, elevkoordinator på Dalslundskolan i Åkarp

Liam Erdal började arbeta som elevkoordinator på Dalslundskolan i Åkarp förra hösten. Målet med den nya tjänsten är att bidra till en lugnare skola, bland annat genom att avlasta lärarna så att de kan koncentrera sig på att undervisa. Utvärderingar som gjorts sedan dess visar att både elever, lärare och vårdnadshavarna är nöjda. Även kommunikationen med föräldrarna har förbättrats sedan tjänsten infördes.

Samarbete med personal och föräldrar

Målet med Liams arbete är att underlätta lärandet genom att öka skolnärvaron bland eleverna. Detta kräver ett tätt samarbete med lärare och annan personal som skolsköterska och skolkurator. Som elevkoordinator har han en framträdande roll i samverkan mellan hem och skola. Mycket av informationen som förmedlas mellan hemmet och skolan (och vice versa) görs via honom, särskilt när det gäller närvaro och frånvaro. Han följer upp närvaron på individ- och gruppnivå och presenterar den sedan för rektor och elevhälsan. Eftersom tjänsten är ny på Dalslundskolan så har han möten med rektorn varannan vecka där de resonerar tillsammans kring uppdraget och dess utformning.

Bidrar till att skapa en lärande miljö

För Liam är det viktigt med en trygg skolmiljö. Först då får eleverna en ärlig chans till att utforska, vara nyfikna och lära sig.


Han tycker att Dalslundskolan har en organisation med hjärtat på rätt plats. – Redan första dagen på mitt nya jobb såg jag en personalstyrka som eftersträvar goda relationer med elever och deras vårdnadshavare, säger han. Liam tycker också att de arbetar kollegialt på Dalslundskolan vilket kanske främst utmärker sig i skolans specialfunktioner, som exempelvis elevhälsan.

Det viktigaste är såklart att vi jobbar med eleverna. Men arbetet kräver också att jag jobbar tillsammans med vårdnadshavarna och skolans personal. Jag tror på att eleverna måste få utrymme till att själva påverka den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön för att kunna känna sig trygga.

”En vuxen är alltid är närvarande”

– De utvärderingar som har gjorts av min tjänst visar att lärarna, eleverna och vårdnadshavarna är nöjda, säger Liam. Hans arbete avlastar lärarna och bidrar till att de kan fokusera på sina egentliga arbeten – att bedriva undervisning av hög kvalité.


Vårdnadshavarna har uttryckt att kommunikationen mellan dem och skolan har blivit bättre vilket också har resulterat i ett bättre samarbete när det kommer till att ha uppsikt över eleverna. En standardprocedur är att vårdnadshavare får ett sms när deras barn avviker från lektioner på ogiltiga grunder, men sedan elevkoordinatorn började får de också ett samtal och tillsammans påbörjar de ett gemensamt arbete med att lokalisera barnen och återföra dem till lektionen. Vidare har skolan fått förstärkning när det kommer till att hantera olika frånvaroärenden, bland annat har de blivit ännu bättre på att upptäcka negativa närvaromönster i ett tidigt skede och har blivit effektivare på att bearbeta problematisk frånvaro.


– Dalslundskolan har också blivit en tryggare plats, fortsätter Liam. Som elevkoordinator är jag inte bunden till några lektioner vilket har resulterat i att jag snabbt kan ingripa när incidenter uppstår. Min höga närvaro i rasthallen och i skolans korridorer visar eleverna att en vuxen alltid är närvarande – vilket i sig ger en tryggande effekt. Jag har även sett att alltfler elever från olika årskurser umgås med varandra och/eller i samma utrymmen utan att visa tecken på oro eller rädsla.

Senast uppdaterad: