Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

En detaljplan för bostäder på fastigheten Åkarp 7:89 (f.d. Allväxtcenter) har antagits

Iluustrationsplan för nytt bostadsområde i Åkarp.

En ny detaljplan för bostäder i Åkarp har antagits av kommunfullmäktige den 16 november 2020. Planområdet ligger i östra delen av Åkarp mellan Lundavägen och E22 och omfattar cirka 2,7 ha.

Bostadsbebyggelsen ska bidra till kommunens bostadsförsörjning genom uppförande av varierade bostadstyper med fokus på radhus och parhus med egna trädgårdar. Detaljplanen har flera syften, bland annat att bidra till en bättre gatumiljö längs Lundavägen med ett tydligare definierat gaturum och en upprustad gång- och cykelbana.

 

Bostadsbebyggelsen ska sluta luckan i bebyggelsen längs Lundavägen och bidra till en tryggare upplevelse för de som rör sig i omgivningen. Planen syftar dessutom till en utformning av bebyggelsen och naturmarken som möjliggör bevarande av kulturvärden, framförallt avseende befintliga kulturväxter. Ett annat syfte är att planlägga Norrevångsvägens gatusträckning och säkra den som en framtida lokalgata även på nordvästra sidan av motorvägen. Bullervallarna som anläggs som en del av detaljplanen kan också dämpa trafikbullret från trafiken på E22:an (Stockholmsvägen) för intilliggande bostadsområden.

 

Antagandehandlingar

Läs mer om detaljplanen och ta del av antagandehandlingarna på projektsidan.

Senast uppdaterad: