Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-03-12

Ett gemensamt krafttag för integrationen

orangea paraplyn mot en blå himmel med vita, fluffiga moln

Projektet Lyckad integration i Skåne (LIS) har drivits tillsammans med Lomma och Staffanstorps kommuner under två år för att förbättra bemötandet gentemot, och integrationen för, nyanlända barn och unga. Projektets huvudområde har handlat om att kompetensutveckla medarbetare. Över 230 anställda i Burlövs kommun har tagit del av kompetensutveckling som på olika sätt syftat till att förbättra bemötandet. Nu avslutas projektet men kommunens arbete fortsätter.

Under 2015 och 2016 var många människor på flykt undan krig och konflikter. Inom EU var Sverige ett av de länder som tog emot flest personer där en stor andel nyanlända var barn och unga. Sommaren 2016 ansökte de tre kommunerna om medel från Europeiska Socialfonden för att driva projektet LIS – Lyckad integration i Skåne. Målet var att jobba för stärkt integration och på sikt öka sysselsättningsgraden i Skåne. Projektet har pågått mellan mars 2017 och februari 2019.

Normkritiska utbildningar för bättre bemötande

Utbildningar har berört bland annat migration och kulturmöten, lågaffektivt bemötande, flykt och psykisk ohälsa, radikalisering och rasism och hedersproblematik. I skolorna har personal också kompetensutvecklats inom pedagogiska metoder kring flerspråkighet. Alla insatser i LIS har utgått från ett inkluderande, jämlikt och normkritiskt perspektiv och medarbetare har också fått utbildning fokuserad på dessa frågor.

Genom att arbeta aktivt normkritiskt och bredda vårt synsätt kan vi skapa bättre möjligheter och ett bemötande utifrån individens unika behov. Det skapar förutsättningar för integration, inkludering och för alla människor att känna sig självklara, säger projektledare Malin Lang.

Nätverkande för ökad samsyn mellan verksamheter

Utöver kompetensutveckling har LIS projektmål fokuserat på samverkan och nätverk. Genom att lyfta och stötta behov kring erfarenhetsutbyte och samverkan har LIS kunnat bidra till att sammanföra personer som behöver mötas. Det förvaltnings- och kommunöverskridande upplägget i projektet har skapat förutsättningar för att skapa en samsyn och ökad förståelse mellan kommunernas olika verksamheter och uppdrag.

Handbok för fortsatt lärande

Representanter för de tre kommunerna har tillsammans med en extern konsult tagit fram handboken och arbetsmaterialet ”En kommun för alla”. Målet är att samla det inkluderande arbetet som redan har gjorts och den kunskap som projektet har utvecklat, för att systematiskt kunna arbeta vidare med inkludering. Men att arbeta med lärande och förändring kring synsätt och förhållningssätt är någonting som tar tid.

‑ Genom projektet har vi haft en unik möjlighet att kunna driva på, kunskapsberika och öppna upp för bredare perspektiv inom kommunens verksamheter, men det långsiktiga arbetet börjar nu. Vi hoppas att handboken kan fungera som ett bra verktyg för kommunens verksamheter att fortsatt arbeta systematiskt med inkluderingsfrågorna, avslutar Malin.

Vill du läsa mer?

Senast uppdaterad:
2019-03-12