Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Granskning av Detaljplan för del av Sunnanå 12:1

Flygvy över Stora Bernstorp.

En ny detaljplan är under framtagande i Stora Bernstorp för icke störande verksamhet, handel och kontor. Förslaget finns utställt för granskning från och med den 26 maj till och med den 19 juni 2023.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att planlägga mark för icke störande verksamhet, handel och kontor. Syftet är också att bevara naturmark som är en del i den övergripande grönstrukturen i området samt att skydda befintliga alléer som omfattas av biotopskydd. Utökning av gatumark längs med Vassvägen syftar till att skapa ett dike för att ta hand om skyfallsvatten.

 

När ny bebyggelse tillkommer i nära anslutning till trafikplats Sunnanå vid infarten till staden blir gestaltningen särskilt viktig. Syftet är därför att detaljplanens bebyggelse ska fungera väl i sitt sammanhang i handelsområdet Stora Bernstorp och längs motorvägen och att storskaliga byggnader ska ges ett lugnt och harmoniskt uttryck.

 

Granskning

Kommunstyrelsens planutskott beslutade 2023-05-15 att godkänna samrådsredogörelsen för detaljplan för del av Sunnanå 12:1 samt att gå ut på granskning med detaljplanen.

 

Förslaget finns utställt för granskning från och med den 26 maj till och med den 19 juni 2023.

 

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:

 

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 19 juni 2023. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under samrådet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad: