Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-06-07

Granskning av Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.

Planområdet omfattar del av fastigheten Tågarp 15:11 och ligger vid Burlöv centrum i Arlöv. Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl. finns utställd för granskning från den 7 juni till och med den 28 juni 2019.

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 27 maj 2019 att gå ut på granskning med Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl. Detaljplanen har tidigare varit på samråd från den 22 februari till och med den 22 mars 2019.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka detaljplanens användningsområde från handel med skrymmande varor och därtill hörande komplementvaror, ej livsmedel, till handel med livsmedel. Den nya användningen omfattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel och möjliggör etableringen av en livsmedelsbutik inom fastigheten. Planen syftar även till att utöka gatumarken för Hantverkaregatan för att möjliggöra en ombyggnad av gatan med gång- och cykelbanor på gatans båda sidor.

Granskning

Förslaget finns utställt för granskning från den 7 juni 2019 till och med 28 juni 2019. Handlingarna finns tillgängliga på webbplatsen samt på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 28 juni 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under samrådet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad:
2019-06-07