Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Granskning av Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Företagsvägen

Planområdet vid Företagsvägen och Södra stambanan.

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 30 mars 2020 att gå ut på granskning med Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Företagsvägen. Förslaget finns utställt för granskning från den 9 april 2020 till och med 11 maj 2020.

Planförslaget

Detaljplanens syfte är bland annat att pröva lämpligheten med en pendlarparkering i anslutning till Burlövs station som byggs ut till en pendlarstation. Ett annat syfte med detaljplanen är att skapa ett tillgängligt och attraktivt entrétorg till pendlarstationen.

Eftersom att förslaget med pendlarparkering på den aktuella platsen strider mot intentionerna i översiktsplanen, där området pekas ut som en stationspark, handläggs detaljplanen med utökat förfarande.


Granskning

Förslaget finns utställt för granskning från den 9 april 2020 till och med 11 maj 2020.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:


Skicka in synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 11 maj 2020.

Senast uppdaterad: