Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Ny detaljplan för bostäder i Åkarp har vunnit laga kraft

Illustrationsplan för nya bostäder vid Lundavägen - Norrevångsvägen.

En ny detaljplan för bostäder i Åkarp har vunnit laga kraft. Planområdet ligger i östra delen av Åkarp mellan Lundavägen och E22 och omfattar cirka 2,7 ha.

Den nya bebyggelsen ska fylla luckan som den före detta plantskolans parkering utgör längs Lundavägen med en välgestaltad bebyggelse som bidrar till upplevelsen av trygghet och trivsel i området. Trädgårdsstaden står som förebild för området. Det innebär att en småskalig stadskänsla ska kombineras med lantlighet och området ska präglas av måttlig täthet och låga trädgårdsförsedda hus. Upplevelsen av grönska ska finnas i områdets alla delar i form av gatuträd, häckar, gräsytor av olika karaktär och friare placerade grupper av träd i grönytan vid bullervallen.


Planen innefattar:

  • Cirka 45-50 bostäder i form av radhus och parhus.
  • Till bostäderna hörande grönytor, parkeringar och komplementbyggnader.
  • Nya kvartersgator samt lokalgata som säkerställer åtkomst till allmän platsmark i anslutning till bullervall mot E22.
  • Ett naturområde med möjlighet att tillskapa lek- och rekreationsytor samt en gång- och cykelförbindelse till bostadsområdena sydväst om planområdet.

 

Detaljplanen i sin helhet finns att ta del av här. Pdf, 9.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: