Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Resultat från enkät för Kultur & fritid

Bilder med människor, text Resultat av besöksenkäten 2022

I början av november gavs besökare till verksamheterna inom Kultur och fritid möjligheten att tycka till om anläggningar, utbud och evenemang i en enkät. Ett stort tack till alla som har lämnat synpunkter!

Bättre resultat än tidigare

Höstens enkätundersökning gav nästan tusen svar. Ett stort tack till er som bidrog till detta stora underlag! Det är en rejäl ökning jämfört med 2021 års undersökning som fick drygt 200 svar. Inte bara svarsantalet är bättre än tidigare utan också resultaten i sig.

En kort sammanfattning av resultatet

  • 95 % av de svarande känner sig välkomna när de besöker oss
  • 8 av 10 upplever att utbudet passar deras behov och intressen
  • 9 av 10 tycker att det är enkelt att delta i det som verksamheterna erbjuder


Det finns en stor variation i svaren gällande besökarnas upplevda möjlighet att påverka det som erbjuds. Lika många, en dryg tredjedel, har svarat "ja" som "vet inte". Kultur och fritid har internt börjat se över hur besökarnas möjligheter att påverka verksamheterna kan förbättras.


Därtill har samtliga verksamheter fått in en mängd förslag och önskemål som vi tar med oss i den fortsatta planeringen och i utformandet av vårt utbud.

Fördjupande resultat

Ta gärna del av svaren från olika åldersgrupper samt för respektive verksamhet (Biblioteken i Burlöv, Burlövsbadet, Kulturskolan, Möllegården kultur, Ung i Burlöv och offentliga evenemang).

Bakgrund

Sedan hösten 2020 gör Kultur och fritid en enkätundersökning årligen för att samla in synpunkter, förslag och önskemål från våra besökare. Enkäten ställer frågor kring utbud, tillgänglighet, påverkansmöjligheter samt upplevelsen av att vara välkommen i våra verksamheter. De insamlade svaren utgör en del av Kultur och fritids interna utvecklingsarbete och är ett sätt att ha en regelbunden dialog med våra besökare.

Senast uppdaterad: