Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-02-22

Samråd för Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.

Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl. finns utställd på samråd från den 22 februari 2019 till och med den 22 mars 2019.

Planområdet omfattar del av fastigheten Tågarp 15:11 och ligger vid Burlöv centrum i Arlöv. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka detaljplanens användningsområde från handel med skrymmande varor och därtill hörande komplementaror, ej livsmedel, till handel med livsmedel. Den nya användningen omfattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel och möjliggör etableringen av en livsmedelsbutik inom fastigheten. Planen syftar även till att utöka gatumarken för Hantverkaregatan för att möjliggöra en ombyggnad av gatan med gång- och cykelbanor på gatans båda sidor.

Se förslaget

Förslaget finns utställt på samråd från den 22 februari till och med den 22 mars 2019. Samrådshandlingarna finns tillgängliga under "Vill du läsa mer?" samt på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv

Välkommen på samrådsmöte!

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan bjuder kommunen in till samrådsmöte. Mötet äger rum den 6 mars klockan 18.00 i Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Kärleksgatan 6 i Arlöv.

Synpunkter ska lämnas senast den 22 mars

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 22 mars 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad:
2019-02-22