Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Samråd för ny detaljplan för Kronetorpskolan

Flygbild över Kronetorpstaden

En detaljplan för en ny skola i Kronetorpstaden är under framtagande. Den nya skolan beräknas rymma 600 elever. Detaljplaneförslaget finns utställt på samråd från den 19 april till och med den 10 maj 2021.

Planområdet är cirka 3,8 ha stort och beläget i Kronetorpstaden mellan Arlöv och Åkarp. Detaljplanens primära syfte är att pröva lämpligheten att uppföra den nya Kronetorpskolan med plats för 600 elever (åk F-6) med tillhörande idrottshall, samt en byggnad med kombinerat innehåll: bostäder (endast de två översta våningarna), mobilitets-/parkeringshus, och/eller centrumverksamhet. Planförslaget innehåller även allmän platsmark; lokalgata samt område för att säkerställa avrinning vid skyfall.

Samråd

Förslaget finns utställt på samråd från den 19 april till och med den 10 maj 2021.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:


Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 10 maj 2021. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad: