Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-12-10

Stark tillväxt av barnfamiljer i vår kommun

illustration av barn som leker i stadsmiljö tillsammans med bland annat planteringar och fjärilar

Illustration: Nyrens arkitektkontor

Burlövs kommun är i en fas med stor tillväxt och hög inflyttningstakt. Detta har medfört att vi inför vårterminen 2020 fått se över platserbjudanden och placeringar av barn. Det innebär främst lokalförändringar i förskoleverksamheten på förskolorna Dungen och Östragård i Åkarp för barn födda 2014.

Kommunen har arbetat fram en lösning med inflyttning i redan befintlig paviljong på skolgården till Dalslund F-3. Den kommer att inredas speciellt med inventarier och pedagogiskt material anpassade för åldersgruppen. God tillgång till utevistelse, bibliotek och idrottshallar finns också i anslutning till paviljongen.

Vi jobbar hårt för att kunna möta efterfrågan på förskoleplatser

Vår kommuns starka tillväxt och höga inflyttningstakt, företrädelsevis av barnfamiljer, är ett välkommet inslag i vår kommuns utveckling. Det skede som kommunen befinner sig i ställer stora krav på utbildnings- och kulturförvaltningen när det gäller att erbjuda plats. I början av år 2020 finns det ett stort antal barn i kö som har lagstadgad rätt till förskoleplats. De barnen är i åldrarna 1-2 år och bor i Åkarp. Vi är mycket angelägna om att erbjuda plats i våra förskolor till samtliga barn i vår kommun inom önskad tid.

Brist på lokaler

I relation till antalet barn som ska erbjudas plats under vårterminen 2020 räcker kommunens lokaler inte till. Utifrån det har vi sett över alternativ för bra lösningar ur ett barnperspektiv. Barn som är födda 2014 ska hösten 2020 vidare till förskoleklass. En bra och lämplig lösning är därför att barn som idag går på förskolorna Dungen och Östragård, tillsammans med sina kompisar och personal som de känner och är trygga med, flyttar till lokaler i anslutning till den skolform, som de ska vidare i till hösten.

Inflyttning sker därför till redan befintlig paviljong på skolgården till Dalslund F-3. Här bedrivs idag verksamhet för Södervångs förskoleklass så miljön är till stor del redan anpassad för åldersgruppen.


Denna flytt innebär därtill att en ny lokallösning på Södervång möjliggörs och gagnar därmed också barnen i deras förskoleklass. Deras verksamheten bedrivs i dagsläget i paviljongerna på Dalslund F-3, vilket idag innebär flera transporter för både barn och personal.

Personal skapar omsorg och trygghet

Det blir av för barnen känd personal som följer med i denna flytt för barnens trygghet och verksamhetens personaltäthet. Detta borgar för att förändringar i barnens miljö inte påverkar dem negativt.


De pedagogiska miljöerna både i och utanför paviljongen kommer att anpassas utifrån barnens behov och mognad. Inköp av inventarier och pedagogiskt material ska inhandlas specifikt för just denna verksamheten. Barnens delaktighet blir viktig i den processen. Barnen kommer därtill att vistas dels på Dungens, Dalslunds och Östragårds förskolegårdar samt på Dalslunds skolgård och i den lärmiljö pedagogerna anser barnen vara mogna för. Det finns tillgång till bibliotek och idrottshall (båda salarna blir tillgängliga vid ett tillfälle/vecka för verksamheten).


Paviljongens ventilation är anpassad för fler barn än vad verksamheten kommer att inhysa, inomhusmiljön kommer därför vara tillfredsställande även ur den aspekten.

 

Senast uppdaterad:
2019-12-13