Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Ta del av kommunens årsredovisning från 2022

Årsredovisning 2022

Året 2022 har präglats av återgång till en mer normal verksamhet efter närmare två år av covid-19-pandemin. Det ekonomiska resultatet för 2022 uppgår till +108,5 mnkr. Jämförelsestörande poster har bidragit med totalt +11,1 mnkr avseende främst exploateringsresultat, +51,6 mnkr, och orealiserade förluster i finansiella placeringar, -35,7 mnkr.

Omvärldsläget med kraftigt stigande priser och osäkra leveranser har påverkat kostnadsläget för byggnation, personalkostnader, el- och livsmedelspriser.

Händelser av väsentlig betydelse

  • Under 2022 förvärvades mark i både stationsområdet i Åkarp samt i stadsdelen Kronetorpstaden.
  • Två byggnadsprojekt har färdigställts: Burlövsbadet och fritids- och föreningshuset Magneten. Nybyggnation av Grönebo förskola var i slutfasen. Övriga större byggnationsprojekt som gått i en mer aktiv fas är bland annat tillbyggnad av Tågarpskolan, Rusthållargårdens förskola, Kronetorpskolan, ombyggnad av Bibliotek och Dalslundskolan.
  • Inom kommunen har den digitala resan tagit stora kliv framåt. Burlövs kommun har under året tilldelats utmärkelsen Guldtrappan för det framgångsrika arbetet med digital undervisning i förskola och skola. Vidare har digitala läkemedelskåp installerats inom hemvården och inom särskilt boende på Harakärrsgården.
  • Arbetet med VR (Virtual Reality) har fortsatt under året. En ny kompetensgrupp har startat under hösten, Virtual Reality, (VR) -guider har utbildats för att kunna erbjuda brukarna en form av välfärdsteknologi med ökad aktivitet och för nya upplevelser. Previct och Boet är ytterligare exempel på digital utveckling som genom en app erbjuder brukare stöd i sin vardag. Sen tidigare används VR av vår demenssjuksköterska i utbildningssyfte. Under hösten startades arbetet med (VR) som aktivitet på särskilt boende. Det finns nu totalt 15 kompetensgrupper som jobbar med utveckling och utbildning internt.
  • Under året har en ny handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer utarbetats. Behovet av stöd kopplat till våld i nära relationer har ökat markant. Även antal ärenden kopplade till missbruk bland vuxna samt orosanmälningar för barn och unga har ökat. Det finns en större komplexitet i barnutredningar än tidigare, vilket har lett till en ökning av antalet placerade barn.
  • Ett nytt koncept med kyld mat till ordinärt boende startade under våren, vilket har minskat transporterna, ökat medborgarnas valmöjlighet, förbättrat kvalitet, lett till förhöjt näringsinnehåll och en ökad säkerhet. Kostnaden har sammantaget minskat.
  • I den årliga enkäten om skolmaten visar resultatet på en förbättring från 35% till 86%.
  • Svenskt Näringslivs ranking visar att Burlövs kommun upprätthåller och förbättrar redan höga resultat från tidigare år, Burlöv har en 2:a plats i Skåne och 6:e rankningsplats i Sverige.

 

Läs årsredovisningen för 2022 i sin helhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: