Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-09-24

Trygghetsmätning under hösten 2018

Svenshög

Under hösten genomförs en trygghetsundersökning i Burlöv i samarbete med Malmö Universitet. Är du bland dem som är utvalda att delta?

Undersökningen genomförs för att få kunskap om hur du som Burlövsbo upplever ditt bostadsområde. Fokus i undersökningen är din upplevelse av trygghet, men innehåller även frågor om hur du upplever ditt område mer generellt.
– Vad fungerar bra i området och vilka problem finns där?

Utskick görs under hösten 2018

I början av oktober görs första utskicket till 600 slumpmässigt utvalda Burlövsbor i åldrarna 18 till 85 år. Du får möjlighet att lämna dina åsikter och svar på webben! Vill du inte svara digitalt i en webbenkät kommer senare information om möjligheten att lämna svar på en pappersenkät.

Så används dina svar!

Resultatet från undersökningen utgör ett viktigt underlag för utformandet av insatser för att öka tryggheten i Burlöv, och används i Burlövs praktiska och strategiska arbete, dels i forskning som syftar till att öka kunskapen om de skillnader som finns mellan olika delar av kommunen och vad som påverkar trygghetsutvecklingen.

En av flera undersökningar i höst!

Viktigt att tänka på är att Polisen också genomför en trygghetsmätning under hösten.

Burlövs kommun medverkar även i Statistiska Centralbyråns stora medborgarundersökning som genomförs nationellt under hösten.

 

Kanske blir du tillfrågad om att delta i en eller flera av dessa undersökningar. Sannolikheten att samma personer tillfrågas om alla undersökningarna är ändå mycket liten.

 

Senast uppdaterad:
2018-09-26