Burlövs kommun
www.burlov.se

Förändrad karaktär av gräsytor

Ängsblommor

Burlövs kommun har beslutat att förändra karaktären på kommunens gräsytor.


Regeringen har antagit 16 stycken miljökvalitetsmål vilka ska säkerställa att arbetet som ger Sverige en mer välmående miljö fram till år 2020 uppfylls.


Förändrad karaktär på kommunens gräsytor bidrar till att uppfylla tre av målen:

  • god bebyggd miljö
  • ett rikt växt- och djurliv
  • minskade utsläpp av växthusgaser. 

Du kan läsa mer i dokumentet "Förändrad karaktär av gräsytor" nedan! 

Ny karaktär ökar den biologiska mångfalden

På lokal nivå i Burlöv är syftet med att ändra karaktären på vissa gräsytor flera. Dels vill kommunen öka den biologiska mångfalden, dels tillmötesgå kommuninvånarnas önskemål om kortare gräsklippningsintervaller och dels är det en arbetsmiljöfråga.

 

Genom att minska klippningen på vissa ytor så att örter och gräs får gå i blom gynnas den biologiska mångfalden. Fler arter av pollinerande insekter kan dessutom få mat från de blommande växterna. Antalet boplatser för våra insekter och andra djur ökar också. 

Mer tid för de gräsmattor som återstår

Ser vi till kommuninvånarnas önskemål om gräsklippningsintervaller så kommer skapandet av ängsytor att innebära att vi kan klippa de ytor som ska vara prydnadsgräsmattor och bruksgräsmattor,med en tätare frekvens.

Tryggare arbetsmiljö

Kommunen arbetar kontinuerligt med att minimera risken för olyckor i arbetsmiljön. Att minimera klippytor i trafikmiljöer med hög hastighet och tung trafik skapar en tryggare arbetsmiljö för de medarbetare som vistas i den miljön dagligen.  

Olika typer av gräsytor

En gräsyta kan definieras på olika sätt. Det finns prydnadsgräsmatta, bruksgräsmatta, högvuxen gräsmatta och ängsytor.


En prydnadsgräsmatta har syftet att vara som namnet tyder på - en gräsmatta för prydnad. Dessa gräsmattor är mycket skötselintensiva och återfinns exempelvis i Boklundsparken och kring dammen utanför Medborgarhuset. 


Bruksgräsmattan är den mest förekommande gräsytan i kommunen och återfinns exempelvis i Svenshögsparken. Gräsmattan är ämnad för högt slitage och ska tåla bland annat lek och spel. Bruksgräsmattan förekommer i parker, lekplatser samt i bostadsområden.


Den högvuxna gräsytan är en yta som inte är ämnad för aktivitet. Ytan beträds sällan, men ses som en yta som inte får växa igen. Den högvuxna gräsytan är inte vanligt förekommande i kommunen men kan ses på exempelvis banvallen på Företagsvägen. Ytan räknas som en skötselextensiv gräsmatta. Floran består av fleråriga örter. 


Ängen är även det en yta som sällan beträds och återfinns exempelvis på Natur- och Kulturstråket i Burlöv. Ytan definieras enligt Jordbruksverket som en slåtteryta som inte gödslats, kultiverats eller såtts in med främmande arter. Ängstyperna är flera till karaktären men gemensamt för äng är att de har en mycket artrik flora och fauna med upp till 40-50 arter per m2 jämfört ca 10 arter per m2 på en klippt gräsyta Floran

i en äng är en blandning av ettåriga och fleråriga örter.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad: