Burlövs kommun
www.burlov.se

Humlemadskolan åk F-6

Välkommen till Humlemadskolan!

Humlemadskolan i Arlöv har förtroende att bedriva skolverksamhet för barn från förskoleklass till årskurs 6. Vi är en grundskola som bedriver undervisning i år F-6 samt fritidshem. Vår välutbildade personal samarbetar kring alla elever under hela dagen. Vi anpassar verksamheten efter elevernas behov och arbetar i team för alla elevers bästa.

Skolans vision

Vi som arbetar på Humlemadskolan har en övertygelse, att om en skola ska ha en demokratisk och väl fungerande värdegrund måste vi alla leva den. Värdegrunden sätts i varje möte, i varje samtal och i varje tanke. Alla måste vara överens om hur man vill ha det. Alla måste varje dag göra ett aktivt val i sina möten. På Humlemadskolan har kollegiet en ständigt pågående dialog kring vikten av goda relationer och vikten av goda möten. Mötet med och mellan elever, mötet med vårdnadshavarna och mötet kollegor emellan. Det är i mötet värdegrunden sätts och det finns inga genvägar.


Humlemadskolans vision och grundtanke är hela barnet – hela dagen. Alla elever ska känna trygghet, gemenskap, arbetsglädje och studiero. Varje barn ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Elevhälsoplanen är en viktig ledstång i detta arbete.


Vi arbetar för att eleverna:

 • Känner sig trygga.
 • Förstår den demokratiska grund vårt samhälle vilar på med respekt för alla och människors lika värde.
 • Stimuleras att söka kunskap och uppleva lustfyllt lärande.
 • Utvecklar förmågan att ta ansvar för studier och för sina egna handlingar.
 • Känner tillit till sig själva och sin omgivning.
 • Får utmaningar och stöd så att de kan utvecklas så långt som möjligt.
 • Får livskunskaper, baskunskaper och omvärldskunskap.
 • Utvecklar sin kreativitet.
 • Utvecklar förmågan till ett eget kritiskt tänkande.

 

Skolans utvecklingsområden

Under läsåret 2023/2024 utvecklar vi särskilt fokus på språkutveckling och matematik. Vi har ett nära samarbete med Göteborgs universitet och en ständig undervisningsutveckling pågår.


Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Syftet med planen är att tydliggöra vårt arbete med att förebygga och förhindra all form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Ett centralt uppdrag i skolan är att främja likabehandling och då undanröja hinder och skapa förutsättningar för växande och lärande. Humlemadskolans grundsyn är att:

 • Alla människor har lika värde.
 • Alla elever och vuxna möts med respekt och respekterar varandra.
 • Alla elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential i en trygg miljö.

 

Ladda ner planen som pdf via länk längre ner på sidan


Kontaktuppgifter till rektor och expedition hittar du här

 

Kontakta oss

Humlemadskolan åk F-6

Adress: Elisetorpsvägen 13
Telefon expeditionen: 040-625 62 28
e-post: exp.humlemadskolan@burlov.se

Senast uppdaterad:

Förskola & skola