Burlövs kommun
www.burlov.se

Nyanlända och flerspråkigas lärande

Två flickor som står nära varandra och formar ett hjärta med sina händer

Burlöv har stor vana och erfarenhet att arbeta med elever med olika språk och bakgrund. I Burlöv får nyanlända elever i grundskolan en god start på sina studier. De möts av en välkomnande och välfungerande introduktion.

 

Under 6-8 veckor blir eleverna först bekanta med det svenska skolsystemet och samtidigt kartläggs deras tidigare skolbakgrund och kunskaper. Därefter placeras en del elever i förberedelseklasser. Det är därifrån väldigt individuellt hur lång tid det dröjer tills de övergår till en vanlig skolklass.


Enligt skollagen är en nyanländ elev någon som har bott utomlands och som nu är bosatt i Sverige. Hen ska ha börjat på sin utbildning efter ordinarie terminsstart i årskurs ett eller senare. Efter fyra år i svensk skola räknas inte eleven som nyanländ längre.

Skolverkets riktade insatser nyanländas lärande

Våren 2020, hösten 2020 och våren 2021 är Burlöv med i Skolverkets riktade insatser nyanlända och flerspråkiga elevers lärande. Regeringsuppdragets nummer är U2018/00404/S. Syftet är att stärka huvudmännens förmåga att både på kort och lång sikt erbjuda nyanlända och flerspråkiga elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Målet är högre måluppfyllelse och förbättrade förutsättningar för goda kunskapsresultat.


Skolverkets riktade nationella insats ska ses mot bakgrund att antalet flyktingar som kommit till Sverige de senaste åren varit stort, samt att utrikesfödda presterar sämre än inrikesfödda. Den senaste PISA rapporten 2019 visar att skillnaden i resultat mellan inrikesfödda och utrikesfödda fortsätter öka. En del av förklaringen till denna utveckling är; att elevernas genomsnittliga ålder vid invandringen har ökat, att eleverna kommer från länder med en generellt sett lägre utbildningsnivå, samt från områden som präglats av väpnade konflikter under lång tid. Gruppen elever som invandrat före sju års ålder har resultat i nivå med elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige.

 

Under 2015 kom 160 880 asylsökande varav 70 835 var barn och 35 370 var ensamkommande under 18 år.

Kontakta oss

Nyanlända och flerspråkiga elevers lärande

Sandra Pilemalm

Utbildningsförvaltningen

Telefon 076–137 74 22

E-post: sandra.pilemalm@burlov.se

Senast uppdaterad:

Förskola & skola