Burlövs kommun

Språkgaranti

Elever läser böcker

Förskolans och skolans styrdokument tydliggör att alla pedagoger som möter barn och elever har ansvar för att arbeta med deras språkutveckling samt att utveckling av språk, lärande och identitet är nära sammankopplade.

 

Analyser av undervisning i förskola och skola i Burlövs kommun visar dessutom att det språkutvecklande perspektivet i undervisningen bör vara ett av kommunens utvecklingsområde. För förskolan har analyserna lett vidare till ett flerårigt arbete med Språktrappan. Språktrappearbetet med utveckling av läsmiljöer, barns språkliga medvetenhet med mera har gett mycket positiva resultat. För skolans del har analyserna lett vidare till olika former av utvecklingsarbete som bokcirklar, samarbete med Kvalitetsteamet, riktade satsningar på läsning samt utveckling av digitaliseringens möjligheter för barns läs- och skrivutveckling.

 

För att visa vilken betydelse vi tillmäter vår vilja att möta barns och elevers behov samt säkerställa undervisningens kvalitet, garanterar vi att delar av undervisningens innehåll i både förskola och skola i form av en Språkgaranti. I Språkgarantin formulerar alla skolor och förskolor ett antal aktiviteter som de garanterar att barnen/eleverna kommer att få ta del av och som är valda för att möta just deras behov. Förskolor och skolor väljer således olika aktiviteter. Valen av aktiviteter kommer inte heller att vara konstanta för förskolorna och skolorna, eftersom barns och elevers behov inte är de samma över tid.

 

Syftet med valen av aktiviteter i Språkgarantin tydliggörs genom att de kopplas till ett förväntat resultat av arbetet med aktiviteten. Valet av aktiviteter motiveras genom att de kopplas till vetenskaplig grund. Vad avser vi då med vetenskaplig grund?

 

Vår tolkning av skrivningen att utbildningen i förskola och skola ska vila på vetenskaplig grund överensstämmer med Håkanssons och Sundbergs (2016) tolkning. I Utmärkt skolutveckling. Forskning om skolförbättring och måluppfyllelse argumenterar de för en definition som innebär att ledare och pedagoger inte enbart ska hålla sig informerade om forskningsresultat och använda dem i sin praktik, utan också ska besitta en kompetens i att läsa, granska och tolka resultat. Detta går också i linje med Persson (2017) som i Forskningslitteracitet – en introduktion till att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap betonar vikten av att pedagoger och ledare behöver utveckla en förmåga att förstå och värdera vetenskaplig kunskap, men Persson lyfter även fram vikten av att som pedagog kunna använda vetenskaplig kunskap. Vår tolkning innebär att vi som arbetar i förskola och skola behöver hålla oss informerade om forskningsresultat samt utveckla vår förmåga att läsa och använda dessa resultat. Ett arbete som även det kommer innebära att Språkgarantin är ett levande och föränderligt dokument.

 

Nu är Språkgarantin publik, men de publicerade texterna är fortfarande under arbete. Som besökare i våra verksamheter kan du förvänta dig att aktiviteterna realiseras under våren 2018.

 

Länk till Språkgaranti Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Utbildning & barnomsorg