Burlövs kommun
www.burlov.se

Utbildningsplan 2022-2026

Burlöv är en utbildningskommun där vi gemensamt sätter ett högt värde på kunskap och utbildning genom hela livet. Vi har en stark vilja att ständigt utvecklas för att kunna erbjuda utbildning för framtiden med hög måluppfyllelse. Tillsammans skapar vi en kultur som värderar pedagogers utveckling och fortbildning för att genom sin undervisning kunna möta alla barn och elevers behov.

 

En viktig förutsättning för att framgångsrikt lyckas med sin skolgång är att tillägna sig ett rikt språk. En av vår kommuns största utmaningar är att ge alla barn och elever dessa möjligheter. Därav har vi ett starkt fokus på att ge de bästa förutsättningarna för att utveckla språk och kommunikation. Alla barn och unga i Burlöv ska få goda möjlighet att lära sig och utveckla både svenska, engelska, moderna språk samt annat modersmål än svenska.

 

På samma sätt som språkutveckling ska finnas med i alla aspekter av vårt arbete vill vi i Burlöv att rörelse och hälsa ska vara ett naturligt inslag i all vår utbildning. Aktuell forskning visar idag hur barn och ungas lärande stärks av fysisk aktivitet. Det ska finnas möjlighet till rörelse och aktivitet under hela dagen. Här spelar också fritidshemmens arbete och interaktion med föreningar en stor roll.

 

Vår utbildningsplan består av sex genomarbetade rubriker som finner stöd både i forskning och i våra egna lokala analyser. Det är noggrant utvalda delar som vi gemensamt ställer oss bakom under de kommande årens arbete.

 

Alla barn till förskolan

Alla barn i Burlövs kommun ska under betydande delar i åldrarna 1-5 år vara inskrivna och regel­bundet ta del av förskolans utbildning.


Flera studier* tyder på att deltagande i förskola generellt har en positiv effekt på barns fortsatta språkutveckling, kunskapsresultat och livsvillkor. Tidiga investeringar i barns utbildning, färdigheter och kompetenser har ett stort värde både vad gäller individens samt samhällets framgångsrika utveckling.


Förskolan skall arbeta för att förbereda barnen på framtida krav på individ och gruppnivå, samt arbeta för att möta vårt samhälles framtida behov. Alla barn i Burlöv ska i sin vardag möta pedagogiskt utbildad personal som ansvarar för barnens utbildning med en undervisning som planeras utifrån barnens utveckling och behov.


Språkutvecklande undervisning

I kommunen finns en mångfald av flerspråkiga barn och elever. Barns språkutveckling är en avgörande faktor för inlärning, det sociala samspelet och har en direkt koppling till måluppfyllelsen i förskola och skola. Barn och elever i Burlövs kommun ska i alla avseenden utbildas för att bli språkligt starka och kommunikativa både verbalt, skriftligt, audiellt samt visuellt.


Vi ska fortsätta att öka och bredda kompetensen för en undervisning med språkutveckling där barnens alla språk har möjlighet att inkluderas, utvecklas och därigenom stärka varandra.


Burlöv bygger kvalitativ utbildning i förskola och skola

Alla barn, elever och vuxna som utbildar sig i Burlövs olika skolformer ska få de erfarenheter och kunskaper som rustar varje individ för att skapa sin framtid som samhällsmedborgare. Den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas med barns och elevers lärande är pedagogernas skicklighet.**


Grunden för att säkerställa kvaliteten i utbildningen är att våra verksamheter arbetar med ständiga förbättringsinsatser. Planeringen av utbildnings­innehållet i förskola och skola ska ta sin utgångspunkt i tidigare erfarenheter och i de resultat som åstadkommits. Förskolans och skolans utvecklingsarbete ska drivas genom kollegialt lärande i kommungemensamma satsningar som leder till att under­visningen och barn och elevernas resultat ständigt förbättras.


Burlövs kommun skapar förutsättningar för att bedriva utbildning av högsta klass genom att fort­bilda och vidareutveckla medarbetare och chefer. Burlövs kommun bygger all sin utbildningsverksamhet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 

Trygga Miljöer

Grunden för våra barns och elevers förutsättningar att lära och utvecklas är att alla upplever att förskole- och skolmiljön man vistas i är trygg. Trygghet kräver både goda fysiska lärmiljöer och vuxna runt våra barn och elever som genom ett gott bemötande skapar trygghet.

För att uppnå detta krävs bland annat att personal i förskolan får återkommande utbildning i bemötande och att personal i skolan samverkar kring elevernas aktiviteter på raster och på fritidshemstid.

En framgångsfaktor för att skapa trygghet på skolorna är att vuxna i form av till exempel elevcoacher finns som ett stöd till våra elever. Planerna mot kränkande behandling ska bygga på kartläggningar av barns och elever upplevelse av trygghet.

Våra förskole- och skolbyggnader ska ha ett fungerande yttre och inre skalskydd. Vi strävar efter att all personal som arbetar inom skolans område ska vara utbildad i att hantera kritiska händelser. Utformningen av våra miljöer inne och ute ska vara inbjudande och bidra till barns och elevers trygghet och trivsel.

Kvalitativa övergångar

Alla verksamheter ska ha välutvecklade, kommunicerade och etablerade rutiner för övergångar mellan skolformer och stadier. Övergångsrutinerna ska vara ett stöd för våra barn och elever genom utbildningssystemet.

Barnens fortsatta lärande och utveckling ska följas upp av pedagoger i förskolan då barnen genomför nationella kartläggningar av kunskaper i språk och matematik i förskoleklass. Resultaten av dessa ska vara vägledande för personal inom förskolan i deras undervisning. Likvärdig tillbakakoppling ska ske mellan varje stadie- samt skolformsövergång.

Rörelse och hälsa

Fysisk aktivitet i alla former har stora positiva hälsoeffekter***, både fysiska och psykiska. Det är därför angeläget att stimulera till och ge förutsättningar för mer rörelse bland barn och unga med god tillgång till stimulerande lärmiljöer.

Viktiga förutsättningar för att skapa goda rörelse­vanor är satsningarna på nya och gamla förskole- och skolgårdar, inslag av utepedagogik i förskolan samt planerade rastaktiviteter och ett väl utvecklat samarbete med föreningslivet för våra skolor och fritidshem med. Lärmiljöerna som våra barn och elever vistas i skall därför uppmuntra till rörelse och kreativitet.

Burlöv ska verka för att eleverna i grundskolan erbjuds ett ökat inslag av rörelse under skoldagen.


* SKR “Öppna jämförelser förskola. Likvärdig förskola 2020” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


** Håkansson Sundberg: ”Utmärkt Undervisning – framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning”


*** Riksidrottsförbundet FoU “Idrott en viktig faktor för fysisk- och psykisk hälsa” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 


Nedan kan du ladda ner utbildningsplanen som pdf.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola