Burlövs kommun

Förstelärare i Burlövs kommun

Förstelärarna har genomgått en omfattande ansökningsprocess med både skriftliga ansökningar, intervjuer och klassrumsobservationer. De lärare som fått titeln i dag har tillsatts utifrån kvalificerad kunskap kring att hantera bedömning så att denna gynnar elevens fortsatta lärande.

Kvar i klassrummet

Förstelärare i vår kommun har fortfarande ett huvudsakligt uppdrag att undervisa – för det är utifrån den professionen som lärarna har fått titeln.

 

Som lärare måste man kunna uppmärksammas för det absolut viktigaste arbetet, att vara en god pedagog och professionell i klassrummet.

 

Våra förstelärare fortsätter alltså med det som de gör riktigt bra, att undervisa, och har inga krav att lämna klassrummen för andra uppdrag.

Kollegialt lärande

Däremot kommer de att ha sina dörrar öppna och bjuda in kommunens alla lärare till sina klassrum, för det är i det kollegiala lärandet som vi tror att förstelärarnas kunskaper bäst får spridning.

 

Dalslundskolan

Annika Matson - Ma-NO

Jag har jobbat på Stora Dalslundskolan i 20 år. Jag jobbar detta läsåret i åk 7-9.

 

Det jag brinner mest för är att eleverna ska känna inspiration av NO och matte och att skapa ett intresse för dessa viktiga ämnen. Jag vill att eleverna ska känna att NO och matte är kul, inte bara svårt som många elever tycker i åk 7-9.

 

Lektionerna ska vara levande med mycket diskussioner om vad som händer i världen på det här området. Jag jobbar mycket med nyheter och försöker förklara NO-begrepp med hjälp av det som sker runt omkring oss.

 

Jag tycker också att det är viktigt att eleverna reflekterar över sitt lärande och hur de kan utvecklas vidare. Därför jobbar jag tillsammans med eleverna med självbedömning och kompisbedömning när de gjort arbeten och uppgifter.

Malin Nilsson - Sv, SvA

Jag arbetar i klass 1A på Lilla Dalslundskolan. I klassrummet drivs jag av att skapa lärsituationer där alla elever utvecklar sitt språk, tänkande och lärande.

 

Välkommen att ta del av utvecklandet av formativ bedömning i klassrummet, där digitala verktyg är en av många delar som synliggör lärandet genom att eleverna interagerar och aktiverar sig som lärresurser för varandra.

Marja Boberg - En, Sv, Ty

Glädjen över att behärska flera olika språk är något som jag vill förmedla till eleverna.

 

Inom min språkundervisning tillämpar jag det vidgade textbegreppet vilket omfattar en variation av undervisningsmetoder, t.ex. drama, musik och film. Även skolans läsundervisning, innefattande undervisning i läsförståelse och lässtrategier, är områden som jag är mycket intresserad av.

 

Jag vill väcka läsengagemang hos eleverna och få dem att utvecklas till självständiga och strategiska läsare. Jag vill arbeta för att göra förmågorna mer synliga och utveckla en formativ undervisning där eleverna blir mer medvetna om sin egen inlärning och vilka mål som ska uppnås.

 

Jag tror på ett arbetssätt som bygger på samarbete där man lär av varandra. Ibland kan eleverna lära sig av kamrater som har mer kunskap än de själva, medan de vid ett annat tillfälle kan hjälpa andra.

 

Välkommen till mitt klassrum om du är extra intresserad av att ta del av läsförståelsestrategier i undervisningen och hur drama kan integreras som språkutvecklande arbetssätt.

Sanna Lindesäng

Jag arbetar som bild- och textilslöjdlärare.

 

För mig är inte slöjd och bild bara skolämnen, det är min passion och genom dessa ämnen vill jag låta elever förverkliga sina idéer.

 

Att driva en process hela vägen från trevande tankar till något färdigt som kan beskådas och brukas är ovanligt i vår teknikbaserade tid. Slöjd i mitt klassrum är brett, den handlar inte bara om material, redskap och tekniker utan även om identitet, miljö, kultur, konstruktion, estetik, matematik och samhällsanalys.

 

Hos mig arbetar eleverna med digitala loggböcker under arbetets gång och arbetsprocessen redovisas sedan med utvärdering och analys i Slöjdportfolio. Jag försöker väva ihop slöjden med andra ämnen och på så vis bredda elevernas förståelse för föremål, fenomen och företeelser.

 

Genom mitt arbete hoppas jag bidra till att våra barn och ungdomar blir handlingskraftiga, lösningsfokuserade och medvetna konsumenter som för vidare och utvecklar kulturarvet samt förbättrar oddsen för klimatet.

Svenshögskolan

Agneta Browne - åk 1 - 3

Jag arbetar på Svenshögskolan och har gjort så i många år. Jag älskar mitt jobb som lärare med både de utmaningar och den glädjen som jag möter i mitt yrke varje dag.

 

Jag är legitimerad lärare i alla ämnen för år 1-3, Svenska som andra språk och har behörighet både inom Montessori och Reggio Emilia pedagogik. Jag tycker om att utvecklas och fortbilda mig, det finns alltid något nytt att lära i skolan även för oss vuxna.

 

I mitt klassrum strävar jag efter att ha en positiv, inspirerande och elevaktiv lärmiljö med tydliga lärandemål. Jag vill att eleverna ska vara delaktiga i sin inlärning både genom elevinflytande och klassrumsdiskussioner. Jag har en stark tro på elevernas förmåga och vilja att lära sig. Det är viktigt att eleverna får möta olika lärstilar och ges tillfälle att använda och prova olika sätt att ta till sig kunskap.

 

Eftersom många av eleverna på Svenshögskolan har svenskan som andra språk, arbetar jag med språkutveckling i alla ämnen. Jag undervisar oftast ämnesövergripande och försöker alltid få in de estetiska lärprocesserna i olika projektarbeten.

 

Självklart är att eleverna lär av varandra, är aktiva lärresurser för varandra och att varje elev får utvecklas utifrån sina förmågor.

 

Välkommen till ett positiv och elevaktivt klassrum

Tågarpskolan

Liselott Sjöstrand - SO, Sv, Ma

Jag är grundskollärare i åk 4-9 och undervisar i So-ämnena, svenska och matematik. För närvarande arbetar jag främst i årskurs 6 på Tågarpskolan.

 

En viktig utgångspunkt i min undervisning är att vi lär oss tillsammans, av och med varandra - med språket som meningsbärare. Jag försöker att fortlöpande lägga vikt vid det språkliga perspektivet, då vi också har många elever med ett annat modersmål på skolan. Min ambition är att skapa goda förutsättningar för ett flerstämmigt klassrum, där ett språkutvecklande arbetssätt med tydliga stödstrukturer, står i fokus och elevaktivitet blir ett medel för inlärning.

 

För mig är det angeläget att vi tillsammans skapar ett tillåtande klimat i klassrummet, som bidrar till en trygg och stödjande lärmiljö, präglad av ömsesidig respekt. Jag vill att eleverna genom att samarbeta, ska använda varandra som resurser för lärande t.ex. genom att bedöma varandras arbete och ge återkoppling. Eleverna behöver även träna sig i att reflektera över sitt eget lärande, vad de kan och vad de behöver lära sig.

 

Ett annat viktigt område i min undervisning, är hur man kan använda bedömning för att stödja elevernas lärande. För att kunna ge återkoppling av god kvalitet, arbetar jag för att den formativa bedömningen ska bli en naturlig och kontinuerlig del av undervisningen.

 

Välkommen att utbyta tankar och erfarenheter!

 

Ulrika Malmqvist - Sv, So, SvA, Idh, En

Jag heter Ulrika Malmqvist och är utbildad 1-7 lärare i SvSo, SvA, Idr och Eng. Jag arbetar i åk 3 på Tågarpskolan i Arlöv.

 

För mig är det viktigt att jag tillsammans med eleverna får arbeta i en trygg arbetsmiljö där det råder hög acceptans och där arbetsklimatet är tillåtande. En förutsättning för detta är goda relationer i klassrummet mellan elever och pedagoger.

Jag vill att eleverna ska samarbeta och hjälpas åt i sitt lärande samtidigt som de ska reflektera över vad de kan och vad de ska lära sig.

 

Jag arbetar med respons direkt i undervisningen för att kunna hjälpa varje elev framåt så mycket som möjligt utifrån var de befinner sig.

 

På vår skola finns många elever med ett annat modersmål som behöver handledning i sitt språklärande. Jag försöker att ständigt ha ett språkligt perspektiv i undervisningen.

 

Under vt-14 fick vi möjlighet att arbeta 1-1 med Ipads i klassrummet. Det är spännande och stimulerande och ger många nya infallsvinklar till lärande.

 

Jag har under mina år som lärare kontinuerligt fortbildat mig för att få en bredd inom min profession och just nu intresserar jag mig särskilt för bedömning för lärande som jag försöker göra till en självklar och ständigt närvarande del av min undervisning.

 

I Burlövs kommun vill man satsa på kollegialt lärande. Det tycker jag verkar roligt och givande.

 

Så välkommen in så kan vi byta erfarenheter och idéer!

Vårboskolan

Johan Lind - Ma, Tk

Ni är alla välkomna att besöka mig och mina elever.
Vi arbetar i projektform med entreprenöriell inrikting. Bara kom!


Johanna Thuvesson - ma, fy, ke, bi, tk

Legitmerad lärare i ma, fy, ke, bi, tk i åk 3-9 + speciallärare med inriktning mot matematikutveckling.


Jag tycker att skolutveckling är ett mycket intressant område och har arbetat mycket med att utveckla min matematikundervisning tillsammans med kollegor. Jag arbetar med frågor kring hur jag som lärare kan göra matematiken lätt att förstå för alla elever, samtidigt som alla elever får utmaningar på sin nivå. Jag tror på att arbeta mycket med konkret/laborativt material och sedan tillsammans med eleverna få upp det till en abstrakt nivå.

 

Matematik ska vara lustfylld, tydlig, spännande och i ett sammanhang. Välkommen till mitt klassrum om du är intresserad av laborativ, kommunikativ matematik!

Karolina Höst - Sv, SvA,

Välkommen till mitt klassrum. Här använder vi oss av iPads, appar och GAFE. Vi lär av varandra, tillsammans. Vi tränar på att ge och ta emot formativ återkoppling för att utvecklas. Fokus ligger på bedömning för lärande med målet att göra eleverna till ägare över sin process och sitt lärande.

 

Jag är legitimerad lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska för grundskolans senare år och gymnasiet.

 

Mig finner ni på Vårboskolan, välkomna!

Komvux

Ovidiu Ivan - Ma-NO IM programmet

I min undervisning arbetar jag med individanpassning, variation och utmaningar för att göra lärandemiljön trygg, stödjande och uppmuntrande. Jag lägger stor vikt på tydlighet i mål, innehåll och struktur och har tagit fram en modell som flera av mina kolleger har blivit delaktiga i. Vill du se mig i ”action” har jag klassrumsdörrarna alltid öppna. Välkommen!


Charlotte Sandén - En, Re

Välkommen till mitt klassrum om du är intresserad av metoden Storyline (för tillfället använder jag det arbetssättet mest i grundläggande engelska), där eleverna får vara med och skapa undervisningens material och innehåll.

 

Jag undervisar mest i engelska, både grundläggande och gymnasiala kurser på Komvux, men även några timmar i religionskunskap på IM.

 

Målet för mig är att alla elever ska ha sagt något, och därmed blivit sedda, ha lockats till att vara delaktiga i någon slags kommunikation, varje lektion. Att ”lärargehöret” används för att fånga upp sådant som kommer från eleverna, är viktigare än att hålla fast vid lektionens planering. För att uppnå formativt lärande/ bedömning genomsyras mina lektioner (och planeringar) av frågorna vad ska vi lära, varför och hur? Att ge eleverna såväl feed-back som feed-forward, har förbättrat och förenklat sättet att individualisera undervisningen. Mycket av det arbetet sker mellan lektionerna, men hjälper till att bygga relationen med eleven.

 

Kunskap om hur andra gör ger fler idéer och inspiration för utveckling och förbättring, och det hoppas jag att jag kan bidra till, och få av kollegor i ett gemensamt kollegialt lärande.


Åse Råstam - Sv, Eng, Svenska som andraspråk

En av de utmaningar jag med stor glädje tar mig an dagligen är att utveckla våra flexibla studier, som gör det möjligt för elever att påbörja studier när de vill eller behöver, studera i olika takt, samt kombinera hemstudier med handledning i skolan, allt beroende på arbete, övriga studier eller andra förhållanden. 'Blended learning' är en förutsättning för att detta ska fungera, där jag kombinerar egna filmgenomgångar med andra digitala resurser på vår lärplattform och ser till att skapa uppgifter som förutsätter samverkan mellan elever för att lyckas.

 

En annan utmaning är att på kortare tid och med mindre undervisningstid än på gymnasiet få elever att lyckas i gymnasiekurser på komvux, utan att lämna dem ensamma med allt för stora och svåra uppgifter i hemarbete. Genom att flippa klassrummet använder vi nu den värdefulla lektionstiden till ett gemensamt kunskapande eftersom allt 'innehåll' jag normalt hade gått igenom flyttats in i filmer som elever ser före lektionerna. Jag använder ofta andra lärares filmgenomgångar, så om någon kan ha nytta av mina, så gör det mig glad (sök på mitt namn på youtube).

 

Jag har såklart, precis som alla lärare, en mängd andra utmaningar att ta mig an varje dag. Varför inte komma på ett lektionsbesök och diskutera dem med mig?

 

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-03-09