Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Antagande av detaljplan för ny skola

Modell över ny skola.

Planområdet ligger i anslutning till Lundavägen, mellan Arlöv och Åkarp. Planen möjliggör en ny skola för 600 elever (åk F-6) med integrerad idrottshall, ett mobilitetshus samt en lokalgata med torgbildning framför skolans entréer.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra en grundskola med idrottshall för 600 elever (åk F-6), ett mobilitets-/parkeringshus samt att anlägga en lokalgata.


Planförslaget innefattar både kvartersmark och allmän platsmark. Kvartersmarken innehåller byggrätt för skolbyggnad med integrerad idrottshall samt ett mobilitets/parkeringshus. Den allmänna platsmarken innefattar en lokalgata.

 

Ytor för dagvatten- och skyfall finns utanför planområdet.

 

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 18 mars 2024 § 24 att anta detaljplanen för skolan.

 

Beslut om antagande den 25 september 2023, § 73, överklagades av E.ON och överprövades av länsstyrelsen. I dialog med länsstyrelsen har kompletteringar gjorts och därför har planförslaget tagits upp för antagande igen.

 

Antagandehandlingarna finns tillgängliga på webbplatsen.

Senast uppdaterad: