Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Felaktigt utskick om avgift

Äldre person med rullator

Socialförvaltningen har under veckan skickat ut ett informationsbrev till medborgare gällande avgifter för hjälpmedel. Avgifterna fastställs i en taxa av kommunfullmäktige, vilket inte var klart.

 

Kommunen har därtill haft tekniska problem med system kring adresshantering och även med telefoni i verksamheten, vilket har försvårat för medborgare som önskat komma i kontakt utifrån den information som kommunicerats.

Fullmäktige fastställer taxor

Frågan om kommunens taxor och avgifter kommer att hanteras i kommunfullmäktige den 11 december. Informationsbrevet har tråkigt nog gått ut innan slutligt beslut fattats i kommunfullmäktige.

Hjälpmedel till den som behöver

Bakgrunden till att abonnemangsavgiften föreslås är en vilja att säkerställa att hjälpmedel används på rätt sätt och är säkra för den som använder dem. Utöver detta förutspås ett införande att leda till utrymme för att arbeta mer med rehabiliterande insatser för de personer som behöver det.

 

Av Skånes 33 kommuner är det idag 12 kommuner som har infört en abonnemangsavgift för hjälpmedel. Förslaget om införande av abonnemangsavgift i Burlövs kommun är förankrad i en omvärldsbevakning, som återspeglar att önskade fördelar har gett effekt hos andra kommuner som tidigare fattat motsvarande beslut om abonnemangsavgift.

Avgiften och vilka den omfattar

Abonnemangsavgiften föreslås bli 75 kronor i månaden för personer som fyllt 20 år och har hjälpmedel. Avgiften föreslås bli densamma oavsett antal hjälpmedel. I avgiften ingår lånet av hjälpmedel samt vid behov anpassning av hjälpmedlet, eventuell service och kontroller samt hämtning av större hjälpmedel. Avgiften föreslås gälla från den kalendermånad som hjälpmedlet levereras hem till personen och löper till och med den kalendermånad när det sista hjälpmedlet är återlämnat till kommunen.

 

Abonnemangsavgiften föreslås inte gälla de som bor på särskilt boende eller de som har insatser enligt LSS. Vidare föreslås att ej debitera för hjälpmedelsabonnemang för de som betalar maxtaxa eller saknar betalningsförmåga, då det inte finns avgiftsutrymme tas ingen avgift ut. Detta regleras av inkomstuppgifter och så kallat förbehållsbelopp som innebär att avgifter aldrig får bli så höga att den enskilde inte har pengar kvar för sina grundläggande behov.

Sammanfattning

Det är inte beslutat att en abonnemangsavgift för hjälpmedel införs, och vi beklagar att felaktig information om detta har skickats ut. Det pågår en översyn gällande hanteringen av hjälpmedel och hur kommunen ska arbeta med detta framöver, för att ge bättre service till kommunens medborgare och i synnerhet till dem som vänder sig till socialförvaltningen. När kommunfullmäktiges beslut har justerats kommer ny information att skickas ut.

Senast uppdaterad: