Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Föreslagen tunnelsträckning för ny avloppstunnel positivt för Åkarp

Karta över planerad tunnelsträckning

Principskiss och arbetsmaterial över föreslagen tunneldragning från VA SYD, observera att det inte är några exakta koordinater på kartan.

Projektet MAXIMA handlar om hållbart omhändertagande av avlopp i Burlöv, Malmö, Lomma och Lund. Projektet drivs sedan flera år av VA SYD och är mycket omfattande för om- och nyinvesteringar i avloppsreningsverket Sjölunda i Norra hamnen, en avloppstunnel för Malmö Stad, samt en tunnel för avloppsvatten mellan Lund och Sjölundaverket.

Tunneln för Lunds avloppsvatten har störst påverkan på Burlöv

Förutom hur de medverkande kommunerna Malmö, Lund, Lomma och Burlöv gemensamt ska finansiera projektet har olika tekniska lösningar diskuterats. I synnerhet berörs Burlövs kommun av tunneln mellan Lund och Sjölundaverket. Tunnelns sträckning har varit en viktig fråga, liksom var schakten för tunneln ska ligga. Detta mot bakgrund av att Burlövs kommun är i slutfasen av Trafikverkets fyrspårsprojekt och arbetar med återställning och färdigställande av de nya områdena för stationerna Åkarp och Burlöv. Ännu ett stort infrastrukturprojekt med schakt och transporter av massor i centrala delarna av Åkarp för framtida och nödvändig avloppslösning för berörda kommuner har setts som en utmaning.

Glädjande nyhet för invånarna i Åkarp

Den invändiga diametern på den planerade tunneln är 3 meter och den ska ligga på 25 meters djup. Efter diskussioner och utredningar i VA SYD har en ny teknisk lösning tagits fram för borrning av avloppstunneln mellan Lund och Sjölundaverket. Den nya lösningen ger VA SYD möjlighet att minska antalet vertikala schakt som behövs utmed sträckningen.

 

Inget schakt kommer att därför att placeras i Åkarp, som det var tänkt ursprungligen. Det blir inga grävarbeten eller transport av massor i detta projekt i tätorten. Den nya tekniska lösningen med färre schakt, som ger både lägre miljöpåverkan och minskade risker, kommer att vara en del av den tillstånds- och samrådsprocess som nu inleds.

 

Bedömningen är att både tillstånds- och samrådsprocessen underlättas genom den nya lösningen. I princip innebär det att det inte blir någon schakt i Burlövs kommun överhuvudtaget mer än vid en befintlig pumpstation nära Sjölundaverket. Tunneln kommer att schaktas 25 meter under bebyggelse och ger minimal påverkan på boende och våra tätortsområden, i synnerhet i Åkarp men även för Arlövs del.

Arbetet kan slutföras i stationsområdet i Åkarp

Nils Holmqvist (M), ledamot i fullmäktige i Burlövs kommun och styrelseledamot i VA SYD kommenterar:

- För Burlövs del har vi arbetat intensivt och haft dialoger inom VA SYD med argument för att i yttersta mån minimera påverkan av ännu ett omfattande regionalt infrastrukturprojekt i de centrala delarna av Åkarp. Det har nu burit frukt i den nya lösningen som VA SYD har presenterat.


- Förslaget ger oss också möjlighet att slutföra arbetet med överbyggnaden över järnvägen, det så kallade locket, så snart som möjligt. Vid den framtida utformningen av stationsområdet tar vi utgångspunkt i de synpunkter och idéer som kom fram vid den medborgardialog som hölls om utformningen av området.

Senast uppdaterad: