Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Granskning av Detaljplan för del av Tågarp 17:1, Västervångskolan

Visualisering av skola med grönt tak.

Detaljplan för del av Tågarp 17:1, Västervångskolan, ligger i anslutning till Lundavägen i Burlöv, mellan Arlöv och Åkarp. Planförslaget möjliggör en ny skola för 600 elever (åk F-6) med integrerad idrottshall, ett mobilitetshus samt en lokalgata med torgbildning framför skolans entréer. Förslaget finns utställt på granskning under tiden 31 maj till 21 juni 2023.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att planlägga området för skola och mobilitetshus. En idrottshall integreras i skolbyggnaden för att öka byggnadens volym då den måste anpassas efter förhållandena i området. Genom sin volym och form möjliggörs att ljudet på skolgården kan uppfylla Naturvårdsverkets riktlinjer. Mobilitetshuset placeras längs Lundavägen som ytterligare en avskärmande volym.

 

Torgytan och delar av lokalgatan framför skolan utformas som gångfartsområde med större träd samt planteringsytor som kan hantera och rena avrinning och dagvatten. Genom utformningen kan en lugn trafikmiljö skapas i skolans närområde.

Området strax norr om skolan ingår i den områdesövergripande grönblå struktur (pågående detaljplan 256) som planeras. Denna struktur utformas för dagvatten- och skyfallshantering samt som del i ett större rekreationsstråk.

Granskning

Förslaget finns utställt för granskning mellan den 31 maj 2023 och den 21 juni 2023. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:


Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 21 juni 2023.

Senast uppdaterad: