Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Maria disputerade om hur elever erfar och representerar världen visuellt

Kvinna tittar rakt in i kameran.

Lektor Maria Söderling som disputerat med sin avhandling: Elever erfar och representerar världen visuellt.

Maria Söderling har arbetat som lärare i framför allt svenska och svenska som andraspråk i drygt tjugo år. Sedan 2016 är hon anställd som lektor i Burlövs kommun med fokus på literacyutveckling. Nu har hon disputerat med sin avhandling Elever erfar och representerar världen visuellt.

Åtta mellanstadielärare i Burlövs kommun och deras elever har medverkat i arbetet med avhandlingen. På olika sätt har lärarna utforskat hur undervisning kan utformas när elever fotograferar, redigerar och samtalar om fotografier. Lärarna har exempelvis provat att ställa frågor till eleverna som ”Vad gör dig glad? och ”Vad är makt?”. Eleverna har sedan svarat genom fotografier.

 

Eleverna har också arbetat med att i par filma problemlösning i matematik, gjort bilderböcker på engelska och argumenterat visuellt för vad de vill förändra på skolan. Maria har sedan gjort ett urval av elevernas arbete och analyserat fotografier och filmad dokumentation av undervisningen.

Bilder får allt större betydelse men används i begränsad omfattning i undervisning

Bakgrunden till val av fokus för undersökningen utgörs av att vi lever i ett samhälle där bilder får allt större betydelse när människor kommunicerar och lär utanför skolan. Många barn och unga kommunicerar dagligen med varandra genom fotografier och filmer, och en stor del av deras erfarenheter är visuella. Flera studier visar emellertid att även om barn och unga har rika visuella erfarenheter är det inte självklart att de på egen hand utvecklar det de behöver för att kunna lära med hjälp av bilder i läroböcker eller kritiskt diskutera filmer. Tack vare digitaliseringen är det idag betydligt enklare än tidigare att använda fotografi, filmskapande och ljudinspelningar i undervisningen. Trots dessa förändringar används meningsskapande genom fotografi i begränsad omfattning i teoretiska ämnen och det finns få tidigare studier.

Avhandlingens resultat

På ett övergripande plan visar resultaten av Marias studie att meningsskapande genom fotografi kan expandera elevers möjligheter att lära på olika sätt. Resultaten visar exempelvis att eleverna upplever en hög grad av agens när de ska uttrycka sig genom fotografi och att de kan använda sig av kunskaper och erfarenheter från sin fritid. Elever visar att de både kan uttrycka sig på ett konkret och abstrakt sätt samt att de är väldigt kreativa när de hittar sätt att uttrycka det de tycker eller kan.

 

Vidare visar resultaten att när eleverna fotograferar och redigerar kan de förändra sin förståelse och röra sig mellan olika positioner och perspektiv. Det framkommer också att eleverna i hög grad kan och vill lära med och av andra när de fotograferar och redigerar. Utöver detta framkommer att även om eleverna visar en vilja att dela sitt arbete med andra genom att se och visa kan det vara en utmaning att skapa sammanhang i vilka elevers fotografier utgör utgångspunkter för samtal.

 

Maria menar att det är särskilt viktigt att lärare undervisar på ett sätt som innebär att elever upptäcker att det är möjligt att se fotografier på olika sätt och att de utvecklar ett sätt att gemensamt samtala om fotografier och lyssna på andras tolkningar. Att elever helt enkelt utvecklar en förmåga och vilja att se bortom det de först tror sig se samt att elever ges möjlighet att i undervisning utveckla det som behövs för att de exempelvis ska kunna lära med hjälp av bilder och kritiskt kunna diskutera filmer.

Med kameran som verktyg

Maria berättar att när det kommer till att förvalta resultaten kommer hon nu tillsammans med kollegor i Burlövs kommun (förvaltning, rektorer och lärare) gemensamt arbeta vidare med att både ta tillvara de medverkande lärarna erfarenheter och resultaten av studien. De har dokumenterat arbetet på sajten: ”Med kameran som verktyg”, och lärare som är anställda i Burlövs kommun har tillgång till de medverkande lärarnas lektionsplaneringar och det material de har skapat till sina elever.

Senast uppdaterad: