Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Ny detaljplan för Stationsvägen i Åkarp

Visualisering av Stationsvägen och Åkarps stationsområde.

En ny detaljplan för Stationsvägen i Åkarp har vunnit laga kraft den 24 oktober 2022.

Syfte

Detaljplanens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för utformningen kring den östra sidan av Åkarps station samt att befästa det befintliga läget för Stationsvägen i anslutningen till Gränsvägen.

Detaljplanens innehåll

Detaljplanen innehåller:

  • Ny gata som förbinder Åkarps station med Gränsvägen.
  • Gång- och cykelväg längs med Stationsvägen.
  • Markyta mellan överdäckningen och Stationsvägen.
  • Kantförstärkning på delar av Alnarpsån.
  • Ny bro vid inloppet till Åkarpsdammen.
  • Dagvattendamm där Stationsvägen viker av mot Gränsvägen.


Detaljplanen har vunnit laga kraft

Kommunfullmäktige antog den 26 september 2022 § 71 Detaljplan för Åkarp 24:1 m.fl., Stationsvägen, Åkarp, Burlövs kommun (DP 264).


Länsstyrelsen Skåne beslutade den 7 oktober 2022 enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) att prövning av kommunstyrelsens beslut inte ska ske.


Antagandebeslutet vann laga kraft den 24 oktober 2022.


Läs mer

Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats. Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: