Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Ny överenskommelse med Polisen och ny lagstiftning för att stärka det trygghetsskapande arbetet

En man i polisuniform sitter bredvid en kvinna i civila kläder vid ett skrivbord.

Lokalpolisområdeschef Freddy Nilsson och kommunstyrelsens ordförande Sara Vestering (M) har undertecknat samverkansöverenskommelsen.

Burlövs kommun och Polisen har signerat en ny samverkansöverenskommelse som gäller mellan den 1 juli 2023 och 31 december 2026. Överenskommelsen beskriver hur vi kommer att arbeta tillsammans under den perioden.

 

Den 1 juli började en ny lag att gälla som heter ”Kommuner mot brott” och i mitten av augusti skickas polisens årliga trygghetsmätning ut.

Samverkansöverenskommelse med Polisen

De övergripande målen för det gemensamma arbetet är att minska brottsligheten som både privatpersoner och företag utsätts för, samt öka den upplevda tryggheten.

Fokusområdena i samverkansöverenskommelsen är framtagna utifrån en gemensam lägesbild och omfattar åtgärder och aktiviteter där målet är att Polisen och kommunen, genom att samverka, ska bli mer framgångsrika i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

 

- Även om vi står inför många utmaningar har vi tillsammans under de gångna åren tagit stora kliv framåt i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Burlövs kommun. Vi ska nu fortsätta vår gemensamma resa och genom en ny samverkansöverenskommelse samt även en ny lagstiftning ser jag med stor tillförsikt på framtiden och alla de goda krafter som vi ska fortsätta att stärka i vår kommun, säger lokalpolisområdeschef Freddy Nilsson.

Tre fokusområden i överenskommelsen

Burlövs kommun och Polisen har kommit överens om att samverka inom tre fokusområden. Varje fokusområde har ett antal olika aktiviteter som specificeras i en åtgärdsplan.

  1. Genom preventiva åtgärder förebygga att ungdomar hamnar i drogberoende, kriminalitet och utanförskap
  2. Förebygga och minska våld i nära relation och våld mot barn
  3. Öka känslan av trygghet och förebygga mängdbrott

- Ett aktivt brottsförebyggande arbete är grundläggande för att på sikt öka tryggheten. Skolan och socialtjänsten har en avgörande roll i det brottsförebyggande arbetet. En väl fungerande skola, där alla elever oavsett bakgrund når upp till kunskapskraven, minskar risken för unga att hamna i utanförskap och kriminalitet.  Att samverka med Polisen i detta ser jag som en självklarhet, säger Sara Vestering (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den nya lagen ”Kommuner mot brott”

Den 1 juli 2023 trädde den nya lagen ”Kommuner mot brott” i kraft. Detta är en betydelsefull utveckling som ger kommuner ett lagstadgat ansvar att driva ett brottsförebyggande arbete. Samverkan mellan kommun och Polisen är en viktig del för ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete.

 

Lagen ger kommuner, i jämförelse med tidigare, större mandat och ansvar i det lokala brottsförebyggande arbetet. Enligt lagen ska alla kommuner ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Ytterligare en viktig komponent i de nya lagkraven är målsättningen att allt brottsförebyggande arbete ska vara kunskapsbaserat. I Burlöv har vi under det senaste året förberett oss inför den nya lagen och ser fram emot att i nära samverkan med andra aktörer ytterligare utveckla vårt brottsförebyggande arbete och göra Burlövs kommun till en tryggare kommun för alla som bor och verkar här.

Polisens trygghetsmätning

Varje år genomför Polisen i samverkan med kommuner lokala trygghetsmätningar. I år kommer trygghetsmätningen att skickas ut i augusti till ett antal slumpmässigt utvalda personer och undersökningen kan sedan besvaras under 8 veckor. Det är möjligt att besvara på olika språk, antingen per post eller online. Trygghetsmätningen är ett mycket viktigt verktyg för oss i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet – får du undersökningen i din brevlåda uppskattar vi verkligen din medverkan.

Polisen i Medborgarhuset

Burlövs kommunpolis har på prov varit tillgänglig i Medborgarhuset varje tisdag sedan i mars. Nu kommer insatsen att utvärderas. Vi återkommer till hösten med mer information och möjligt framtida upplägg.

Senast uppdaterad: