Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sviktar minnet? Då finns vi för dig

Två kvinnor som står nära varandra

Sviktar minnet hos dig själv eller hos en anhörig, eller är det andra saker som börjar bli besvärliga? Det kan vara svårt att hitta ord, komma ihåg var du la saker och ting. Det kan också vara att du som anhörig märker att en person i din närhet har förändrats.

Samarbete med Vårdcentralen Arlöv

Burlövs kommun finns här för dig när du står med en oro och osäkerhet för dig själv eller en anhörig. I många år har kommunen och Regionen arbetat tillsammans för personer med minnessvårigheter, demens eller som det mer och mer kallas; kognitiv sjukdom. Samarbetet med speciellt Vårdcentralen Arlöv har visat sig ge en trygghet både för den drabbade och anhöriga.

Vårt mångåriga samarbete med Region Skåne och i synnerhet med Vårdcentralen i Arlöv visar att vi är på rätt väg. Vi jobbar tillsammans i team med ständig kvalitetsutveckling för att du med sjukdom eller som nära anhörig ska kunna känna dig trygg.

Vård och omsorg följs och mäts på flera olika sätt

För att ge bästa möjliga kvalitet på vård och omsorg för personer med kognitiv sjukdom så arbetar vi bland annat med kvalitetsverktyget SveDem som hjälper oss att följa resultat och kvalitet samt identifiera förbättringsområden. Det som mäts utifrån SveDem utgår från Socialstyrelsens riktlinjer och vår målsättning är att erbjuda en bra livssituation för våra kommuninvånare med demens/kognitiv sjukdom till livets slut.

 

Verksamhetschef Mona Hirche berättar hur Vård och Omsorg i Burlövs kommun under flera år har utvecklat arbetsmetoder tillsammans med Region Skåne. Redan 2016 startade ett nytänkande samarbete i projektet som fick namnet Jämlik demensvård. Projektets mål är en obruten vårdkedja för personer med minnesproblematik/demenssjukdom och i projektet ingick vårdcentralen i Arlöv, Minnesklinikens specialister och fyra andra skånska kommuner. Patienter och deras anhöriga riskerade tidigare att inte erbjudas rätt stöd, då Region Skåne och kommunerna saknade verktyg för att samarbeta på bästa sätt.

 

- Vi såg detta som ett betydelsefullt arbete, att vi jobbar tätt tillsammans för våra brukare och deras anhöriga. Det handlar om att i såväl små som stora frågor fatta rätt beslut för varje person och sätta in personer med rätt kompetens vid rätt tidpunkt. I detta kan jag inte nog betona vårt fina samarbete mellan Region Skåne och våra egna specialister som vår demenssjuksköterska Alma Fager, våra Silviasystrar men också vårt väl inarbetade arbete med våra medarbetare på boenden, i hemvård, hemsjukvård och biståndshandläggare, säger Mona Hirche.

Vårdcentralen betonar det goda samarbetet

Ann-Louise Nordlund, chef för Vårdcentralen Arlöv, bekräftar att Region Skåne har värdefullt samarbete med demenssjuksköterskan i Burlövs kommun, ett samarbete som bygger på tillit. Vårdcentralen har ett team bestående av arbetsterapeut och en äldresjuksköterska, de värnar om att ha en sammanhållen vårdkontakt oavsett var patienten, med misstänkt kognitiv svikt, befinner sig. Vårdcentralens team och demenssköterskan i kommunen har regelbundna träffar där de diskuterar behov som uppstår, allt utifrån samtycke från patienten.

 

- När vi på vårdcentralen träffar en patient på som har någon kognitiv påverkan och kan behöva stöd i hemmet, så diskuteras situationen på de gemensamma mötena och sjuksköterskan i kommunen kan ta över ansvaret om det behövs. På samma sätt arbetar vi då patienter identifieras i kommunen med misstänkt kognitiv påverkan där hen behöver kontakt med vårdcentralen. Syftet är att det skall gå smidigt för patienten och dess anhöriga att få kontakt och hjälp på rätt vårdnivå, avslutar Ann-Louise Nordlund.

Många drabbas av kognitiv sjukdom i livet

- Vi vill att invånarna i Burlöv ska veta att vi finns till för dem. Varje år insjuknar ca 50 personer i en demens/kognitiv sjukdom i vår kommun. Tveka inte att kontakta oss i kommunen eller din vårdcentral om du funderar på om du behöver stöd och hjälp, säger demenssjuksköterska Alma Fager, som har många års erfarenhet kring kognitiva sjukdomar.

 

- Vi erbjuder stöd redan innan diagnos fastställs och tillsammans med Region Skåne vill vi under en svår period i livet finnas där för personen med demens/kognitiv sjukdom och deras anhöriga.

 

Vi har nu flera års erfarenhet av att jobba med en obruten kedja för våra medborgare, berättar Alma Fager. Det är viktigt att våra kommuninvånare vet om att vi finns och tar kontakt när de behöver oss. Vi jobbar också uppsökande genom att informera t ex vid möten inom pensionärsorganisationer och olika temadagar där vi berättar om vilket stöd vi tillsammans med Region Skåne kan erbjuda.

Framgångsfaktorer i Burlöv

Gränsöverskridande minnesteam - ett team runt patienten med personal både från kommunen och Region Skåne - har uppmärksammades av bland annat Socialstyrelsen. Burlöv ses som ett bra exempel på hur region och kommun kan samverka. Arbetssättet har anammats av fler kommuner där en målmedvetenhet från alla parter är en framgångsfaktor.

 

Vår interna kultur och samarbete i team är också väldigt positivt. Det är bara tillsammans och med alla våra olika kompetenser inom vård och omsorg som vi lyckas bäst med att ge professionell vård och bra förutsättningar för den situation en patient har hamnat i. Våra team består sen flera år tillbaka av biståndshandläggare, legitimerad personal, medarbetare på ett boende och i hemvården, enhetschefer och andra specialistkompetenser som demenssjuksköterskan Alma Fager och våra Silviasystrar.

Förbättrad livssituation

Det finns fler sätt att förbättra livssituationen för våra kommuninvånare, där SveDem är ett sätt. Med rätt insatser och vård kan till exempel användandet av olämpliga läkemedel minska, vilket leder till bättre livskvalitet. Vårt goda arbete i dessa frågor har uppmärksammats nationellt eftersom våra resultat här tydligt har förbättrats, avslutar Mona Hirche.

Varför säger vi kognitiv sjukdom?

Minnessjukdomar, demenssjukdomar, senil demens, sjukdomarna har haft olika namn under åren. Men en förändring är på gång där vi mer och mer benämner dessa som kognitiva sjukdomar. Detta för att inte använda ordet demens som betyder ”utan själ” eller ”utan sinne”. Ordet kognitiv beskriver istället våra förmågor att klara av vardagen, till exempel att minnas vad som nyligen har hänt, att planera sin dag, att vara social, att komma ihåg ord eller överenskommelser. Det nya begreppet beskriver vad sjukdomen innebär och det blir lättare att relatera till det för både den drabbade och anhöriga.

Vad är Silviasystrar?

Undersköterskor utbildas vid Sofiahemmets Högskola i samarbete med Silviahemmet i Stockholm. Utbildningen, som är 60 högskolepoäng, ger fördjupad kunskap i omvårdnad vid kognitiv sjukdom med målet att främja välbefinnande och livskvalitet för personerna och deras närstående.
Utbildningen har initierats av Drottning Silvia, som sedan många år är mycket engagerad i vården av personer med kognitiva sjukdomar.

I Burlöv finns idag två Silviasystrar. Ytterligare två undersköterskor från Burlöv genomgår utbildningen just nu.

Senast uppdaterad: