Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Granskning av Detaljplan för Tågarp 17:1 m.fl., Grönblågrå infrastruktur

Flygvy över Kronetorp

En ny detaljplan för grön, blå och grå infrastruktur mellan Arlöv och Åkarp är nu ute på granskning. Granskning pågår från 2023-12-01 till och med 2023-12-22.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för, samt behovet av, ytor för grön, blå och grå infrastruktur. Detta för att möjliggöra vidare utveckling inom Burlövs kommuns största kollektivtrafiknära utbyggnadsområde.

 

Planens innehåll

Vanligtvis ianspråktas infrastrukturytor i samband med planläggning av kvartersmark, men med denna detaljplan fastställs i stället områdets allmänna platsmark, större gatustruktur, kvartersgränser och vattenområden innan kvartersmark planläggs. Övriga byggrätter kommer att beskrivas och fastslås i kommande detaljplaner.

 

Genomförandet av planen skapar förutsättningar för att möjliggöra attraktiva gemensamma platser och stråk i stadsdelen samt en tydlig och sammanhängande struktur för de gröna, blå och grå infrastrukturerna. Dessa strukturer kan hantera och förebygga problem i form av översvämningar, föroreningar, buller och fysisk och psykisk ohälsa.

 

Granskning

Kommunstyrelsens planutskott beslutade 2023-11-13 §27 att sända planförslaget på granskning. Granskning pågår från 2023-12-01 till och med 2023-12-22.

 

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats.

 

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. De ska vara inkomna senast 2023-12-22.

 

Synpunkter skickas till:

Kommunstyrelsen

Burlövs kommun

Box 53, 232 21 ARLÖV

eller burlovs.kommun@burlov.se

 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

Yttranden som inkom under samrådet har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelsen. Denna finns tillgänglig under granskningstiden.

Senast uppdaterad: