Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för fastighet Tågarp 17:1 m.fl. Grönblågrå infrastruktur

Visualisering av Kronetorpstaden. Vy över Lundavägen.

En ny detaljplan mellan Arlöv och Åkarp är under framtagande. Planen omfattar ytor för grön, blå och grå infrastruktur.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för, samt behovet av, ytor för grön, blå och grå infrastruktur. Detta för att möjliggöra vidare utveckling inom Burlövs kommuns största kollektivtrafiknära utbyggnadsområde.


Planens innehåll

Vanligtvis ianspråktas infrastrukturytor i samband med planläggning av kvartersmark, men med denna detaljplan fastställs i stället områdets allmänna platsmark, större gatustruktur, kvartersgränser och vattenområden innan kvartersmark planläggs. Övriga byggrätter kommer att beskrivas och fastslås i kommande detaljplaner.

 

Med grön infrastruktur avses det nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. I detta ingår de grönstrukturer som kommunala och privata grönytor, till exempel trädgårdar, parker och grönstråk bildar men även grönska på byggnader i form av vegetationsklädda tak och väggar.


Blå infrastruktur innefattar vattendrag, bäckar, diken, dammar, regnbäddar och våtmarker. Infrastrukturen innebär att de länkas för att erbjuda ekosystemtjänster så som reglering av översvämningar och rening av dagvatten i öppna system.

 

Grå infrastruktur är de byggda strukturer som behövs i samhället, till exempel hårdgjorda ytor som gator och torg eller ledningssystem för vatten och avlopp.


Genomförandet av planen skapar förutsättningar för att möjliggöra attraktiva gemensamma platser och stråk i stadsdelen samt en tydlig och sammanhängande struktur för de gröna, blå och grå infrastrukturerna. Dessa strukturer kan hantera och förebygga problem i form av översvämningar, föroreningar, buller och fysisk och psykisk ohälsa.


Genomförandet bidrar även till att skapa kvalitativa grönblå strukturer vilket förbättrar förutsättningarna för utökad och förbättrad biologisk och ekologisk mångfald.

Genomförandet av detaljplanen visar kommunens ambition om att medverka till att begränsa klimatpåverkan och verka för ett hållbart samhälle.


Detaljplanen planläggs med utökat förfarande.


Granskning

Kommunstyrelsens planutskott beslutade 2023-11-13 §27 att sända planförslaget på granskning. Granskning pågår från 2023-12-01 till och med 2023-12-22.

 

Granskningshandlingarna finns tillgängliga nedan under "Vill du läsa mer?".

 

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. De ska vara inkomna senast 2023-12-22.

 

Synpunkter skickas till:

Kommunstyrelsen

Burlövs kommun

Box 53, 232 21 ARLÖV

eller burlovs.kommun@burlov.se

 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

Yttranden som inkom under samrådet har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelsen. Denna finns tillgänglig under granskningstiden.

 

Har du några frågor?

Frågor besvaras av planarkitekt Gesa Hildebrand på telefon 040-625 68 46 eller via gesa.hildebrand@burlov.se alternativt tillväxtchef Elin Tängermyr på telefon 040- 625 669 30 eller e-post elin.tangermyr@burlov.se

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö