Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för fastighet Tågarp 17:1 m.fl. Grönblågrå infrastruktur

Visualisering av Kronetorpstaden. Vy över Lundavägen.

En ny detaljplan för den blivande allmänna platsmarken i Kronetorpstaden är under framtagande. Planen omfattar ytor för grön, blå och grå infrastruktur.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för, samt behovet av, ytor för grön, blå och grå infrastruktur. Detta för att möjliggöra vidare utveckling inom Burlövs kommuns största kollektivtrafiknära utbyggnadsområde.


Planens innehåll

Denna detaljplan, samt tillhörande miljökonsekvensbedömning (MKB), kommer att ligga till grund för fortsatt utbyggnad inom planområdet varför MKB beskriver området som utbyggt i enlighet med Planprogram för Kronetorpstaden (2020-04-14).


Vanligtvis ianspråktas infrastrukturytor i samband med planläggning av kvartersmark, men med denna detaljplan fastställs i stället områdets allmänna platsmark, större gatustruktur, kvartersgränser och vattenområden innan kvartersmark planläggs. Övriga byggrätter kommer att beskrivas och fastslås i kommande detaljplaner.

 

Med grön infrastruktur avses det nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. I detta ingår de grönstrukturer som kommunala och privata grönytor, till exempel trädgårdar, parker och grönstråk bildar men även grönska på byggnader i form av vegetationsklädda tak och väggar.


Blå infrastruktur innefattar vattendrag, bäckar, diken, dammar, regnbäddar och våtmarker. Infrastrukturen innebär att de länkas för att erbjuda ekosystemtjänster så som reglering av översvämningar och rening av dagvatten i öppna system.

 

Grå infrastruktur är de byggda strukturer som behövs i samhället, till exempel hårdgjorda ytor som gator och torg eller ledningssystem för vatten och avlopp.


Genomförandet av planen skapar förutsättningar för att möjliggöra attraktiva gemensamma platser och stråk i stadsdelen samt genom en tydlig och sammanhängande struktur för de gröna, blå och grå infrastrukturerna. Dessa strukturer kan hantera och förebygga problem i form av översvämningar, föroreningar, buller och fysisk och psykisk ohälsa.


Genomförandet bidrar även till att skapa kvalitativa grönblå strukturer vilket förbättrar förutsättningarna för utökad och förbättrad biologisk och ekologisk mångfald.

Genomförandet av detaljplanen visar kommunens ambition om att medverka till att begränsa klimatpåverkan och verka för ett hållbart samhälle.


Detaljplanen planläggs med utökat förfarande.


Samråd

Kommunstyrelsens planutskott i Burlövs kommun beslutade 15 november 2022 § KS 30 att skicka ut förslaget för samråd. Samrådshandlingarna finns tillgängliga mellan 1 – 22 december 2022 på Medborgarhuset i Arlöv samt nedan under "Vill du läsa mer?".


Eventuella synpunkter framförs skriftligen senast den 22 december 2022, med namn, adress och fastighetsbeteckning till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se.


Frågor kan ställas till planarkitekt Gesa Hildebrand, tfn 040-625 65 46 eller e-post gesa.hildebrand@burlov.se.

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö