Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Utvärdering av kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Två kvinnor kommer gående på trottoar.

Anna Ohlsson, kriminolog och verksamhetsutvecklare och Catarina Persson, brottsförebyggande utredare och samordnare.

En intern utvärdering av kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är nu klar. Målet med utvärderingen var att skapa en enhetlig bild över vilka insatser kommunen genomför och hur det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är organiserat. I utvärderingen analyserades även arbetets genomförande och organisation. Med detta som underlag kan vi tillsammans med Polisen, företagare och invånare fortsätta att utveckla och förstärka arbetet för ett säkrare och tryggare Burlöv.

Några av utvärderingens resultat

Utvärderingen visar att Burlöv genomför många olika brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Åtgärderna kan vara situationella, det vill säga att det är insatser som fokuserar på att förändra platsen eller situationen där brott kan begås för att på så sätt förhindra eller försvåra brottslighet. Åtgärderna kan också vara sociala, och de handlar om att långsiktigt minska motivationen till att begå brott genom att öka självkontrollen och stärka de sociala banden till samhället.

En del av kommunens satsningar

  • SSPU är en samverkansform mellan skola, socialtjänst, polis och Ung i Burlöv. SSPU fokuserar på ungdomar i riskzon för problematik på olika sätt. Arbetet kan förebygga fortsatt negativ utveckling, samtidigt som de kommunala verksamheterna får utökad kunskap om olika företeelser.
  • Trygghetsvärdar rör sig på olika platser i kommunen som upplevs otrygga och/eller där det kan ske brottslig aktivitet. Med sin närvaro kan trygghetsvärdarna skapa kontakt med kommuninvånare vilket ökar upplevelsen av trygghet.
  • Föräldraskapsstöd: Vi har flera olika föräldrastödsprogram, bland andra Komet och Trygghetscirkeln. Genom föräldraskapsstöd kan vårdnadshavare få stöd på olika sätt, något som kan stärka barns skyddsfaktorer.
  • Projektet Fånga upp är ett uppsökande och förebyggande projekt som genomförs av trygghetsvärdarna och en fritidsledare från Ung i Burlöv. Projektet innebär att fritidsledaren och trygghetsvärdarna söker upp, skapar relationer och stöttar unga som inte har meningsfulla fritidsaktiviteter, utbildning eller arbete.
  • Trygghetsvandringar: Burlöv anordnar trygghetsvandringar där invånare, kommunrepresentanter, Polisen med flera bjuds in. Tidigare i år gjorde vi också en digital trygghetsvandring. Genom trygghetsvandringarna får vi in synpunkter om vart det upplevs tryggt och otryggt i kommunen, och hur tryggheten kan förbättras.
  • Brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan: Burlöv har god brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan med flera aktörer, såsom Polisen, räddningstjänsten och företagare. Sommaren 2023 skrevs en ny samverkansöverenskommelse under med Lokalpolisområde Kävlinge. Dessutom samverkar vi mycket internt inom våra förvaltningar.
  • Örat mot marken är en samverkansgrupp som består av Polisen, räddningstjänsten, Burlövs Bostäder och representanter från kommunens verksamheter. Samverkansgruppen träffas varannan vecka för att få en aktuell lägesbild över incidenter och händelser i kommunen sedan förra mötet, pågående trender och för att blicka framåt.

Senast uppdaterad: