Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Vi bygger framtidens Burlöv, del 4: Lervägen, Murvägen och Tegelvägen i Åkarp

Kvartersgata med gröna träd och buskar på varje sida. I bakgrunden låg bebyggelse.

Illustration av hur gaturummet skulle kunna se ut i området. Skissbild: Fojab Arkitektkontor

När den nya tågstationen invigs i Åkarp kommer järnvägens dagar som barriär mellan västra och östra delarna vara historia. Istället skapar den en grogrund för liv och rörelse i orten, och i området som ligger närmast pågår planeringen för fullt. Ungefär 350 nya bostäder för upp till 800 invånare räknar kommunen med för området kring Lervägen, Murvägen och Tegelvägen.

Utveckla området med omsorg

Eftersom det här blir ett nytt inslag i Åkarp är det viktigt att föra in det vi anser vara Åkarps karaktär även i det här området, säger planarkitekt Mikael Larsson. Åkarp benämns ofta som en trädgårdsstad, eller trädgårdsby, därför tycker vi att det är viktigt att det gröna får ta plats. Målbilden är att den nya bebyggelsen ska omges av ett grönt nätverk med frodiga vistelseytor och gröna gaturum, fortsätter han. Detta bidrar till att skapa både en trivsam miljö att befinna sig i, samt ger något till den biologiska mångfalden. Vi vill utveckla det här området med omsorg.

Flerfamiljshus i fyra-fem våningar längs Lervägen

Där bebyggelsen får lov att växa lite är längs med Lervägen som är huvudleden genom det här området, fortsätter Mikael. Där är vår inriktning att tillåta fyravåningsbebyggelse och kanske högre på något ställe med upp till fem våningar.

Lägre bebyggelse längre in i området

Lite längre in i området är det mer fokus på grönare gator och lägre bebyggelse med bland annat radhus. Vi vill gärna ha knäckta gator så att vi får lite gavlar och intressanta vinklar i fonden. Vi vill ju åt den där bykänslan och att hela miljön ska upplevas som organiskt.

Parker och grönska för att hantera vattnet

Idag samlas ganska mycket vatten centralt i området, där ser vi en möjlighet att använda vattnet som en resurs för att skapa trevliga allmänna vistelseytor. Samtidigt tar vi hand om dagvatten och skyfall. Det kommer att gå någon form av grönt stråk från de norra delarna av planområdet som knyter an till Alnarpsvägen i områdets sydvästra del.

Åkarps historia ska kännas igen i val av material och arkitektur

– Det är viktigt att inte tappa det som är Åkarp, så att de som bor i Åkarp idag inte känner att det här området ska upplevas som en främmande fågel. Vi tänker till exempel att gestaltningen av bygnaderna ska spela an på Åkarps historia i fasadmaterial och tak. Vi vill att det ska vara sadeltak och tegel- eller putsfasader i stora delar av området för att knyta an till historiska Åkarp, där det tidigare fanns ett tegelbruk. Gatunamnen speglar ju det också med Murvägen, Lervägen och Tegelvägen, avslutar Mikael.

Artikelserie: Vi bygger framtidens Burlöv

Artiklarna publiceras i Burlövstidningen, och följer tidningens utgivningsschema. Första artikeln publicerades 27 oktober 2022 (årets sista tidning), och resterande fyra artiklar i 2023 års Burlövstidningar.

  1. Hantverkaregatan från stationen mot badet
  2. Mellan Hantverkaregatan och Burlöv Center
  3. Marken vid gamla Burlövsbadet
  4. Åkarp: området vid Lervägen, Murvägen och Bruksvägen samt utvecklingen kring stationen
  5. Sockerbruket i Arlöv

Senast uppdaterad: