Burlövs kommun
www.burlov.se

Snöröjning och halkbekämpning

Burlövs kommun och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning. Kommunen har ansvar för vinterväghållningen på allmänna gator där kommunen är väghållare - det vill säga på gator, vägar, gång-och cykelvägar samt torg och fastighetsägaren på trottaren utanför den egna tomten.

Målet är att huvudgatorna och de mest trafikerade cykelvägarna ska vara framkomliga och halkbekämpade när morgontrafiken sätter igång. Villaområden och lågprioriterade vägar/cykelvägar åtgärdas bara undantagsvis när det är svårframkomligt på grund av snödjupet.

 

Halkan bekämpas med salt, på gångbanor och cykelvägar används även grus. För att underlätta vid snöröjning ber kommunen att bilister som parkerar på gatorna visar hänsyn och tänker på att inte hindra för snöröjningsfordonen.

Så prioriterar vi halkbekämpningen

Kommunens prioritering vid halkbekämpning är cykelvägarna och de större trafiklederna i kommunen ex. Lundavägen, Dalbyvägen, Lommavägen, Kronetorpsvägen. Dessutom prioriteras gator med bussar i linjetrafik.

Tider för snöröjning och halkbekämpning

Kommunen strävar efter att snöröjning och halkbekämpning på prioriterade gator ska vara klar under morgontimmarna. Övriga gator snöröjs och halkbekämpas under ordinarie arbetstid (07.00-16.00) då särskilt behov föreligger.

Fastighetsägarnas skyldighet

Det är fastighetsägarens ansvar att snöröja och halkbekämpa på trottoarerna utanför den egna fastigheten. Utebliven snöröjning på trottoar utanför den egna fastigheten kan förutom risken för olycksfall även medföra att ingen sophämtning sker.

Burlövs kommun och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning. Kommunen har ansvaret på offentliga platser så som kommunens körbanor, cykelbanor, torg och vissa gångbanor.

 

Du som villa- eller fastighetsägare ska röja snö och se till att det inte är halt på gångbanan utanför din fastighet. Har kommunen plogat upp snö på trottoaren är fastighetsägaren skyldig att halkbekämpa området utanför snövallen.

 

Fastighetsägarens ansvarar också för att vid behov röja och skotta upp öppningar i snövallar för in- och utfart till fastigheten. Det är också fastighetsägarens skyldighet att ta bort istappar som hänger ner från fastigheten.

Målet är att huvudgatorna ska vara halkbekämpade när morgontrafiken sätter igång. Detta omfattar även de mest trafikerade cykelvägarna. Övriga kommunala gator, gång/cykelvägar och fastighetsytor som ej är prioriterade kan komma att snöröjas och åtgärdas då särskilt behov föreligger, exempelvis vid större snömängder.

I första hand prioriteras:

  1. Huvudvägnätet för gång- och cykelbanor.
  2. Vägar med mycket trafik periodvis eller under hela dygnet, till exempel pendlartrafik.
  3. Vägar för viktiga samhällsfunktioner som räddningstjänst och polis.
  4. Vägar som används för kollektivtrafik och infartsvägar till större områden, till exempel industriområden.

Prioriteringarna grundar sig i behovet hos kollektiv- och pendlingstrafiken. Vi tar också hänsyn till viktiga samhällsfunktioner som polis, räddningsfordon och sjukvård. Inte förrän detta är klart sätter man vid behov igång med övriga ytor, det vill säga prioritet 3. Vid behov innebär när en plats är svårframkomlig på grund av snödjup eller extrem halka. Villagatorna tillhör prioritet 3 och halkbekämpas bara undantagsvis. Resurserna är dimensionerade för en ”normalvinter”, utifrån prioriteringsordning och skattemedel som avsatts för ändamålet. Det betyder att det ibland kan vara besvärligt att ta sig fram på gator samt gång- och cykelvägar prioriterade enligt nivå 3 eftersom de halkbekämpas först vid svår halka, vid exempelvis underkylt regn.

Gator där kollektivtrafiken kör tillhör det högprioriterade vägnätet, liksom cykelstråk som används av många cyklister.

Målet är att det högprioriterade vägnätet ska vara halkfritt till klockan 07.00.

Vi ska påbörja insatser när snödjupet överstiger 20 mm på cykel- och gångbana samt 30 mm på gata. Vi avgör från gång till gång och beror på snöfallet. Vanligtvis avvaktar vi tills snöfallet har upphört.

Du som fastighetsägare har ansvar för att hålla gångbanan utanför din fastighet snö- och halkfri. Om du av olika anledningar inte har möjlighet att snöröja din trottoar finns det olika entreprenörer som utför denna typ av arbete.

Medborgarservice tar emot alla samtal och ärenden om snöröjning och halkbekämpning vid ansträngda situationer. Medborgarservice vidarebefordrar sedan inkomna ärenden till Tekniska avdelningen.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad: